פרק א' | יג, א

שיעור 27 – גוד או אגוד: יסוד הדין

מראי מקומות

א. אין בה דין חלוקה במשנה ובתוספתא

 1. משנה בבא בתרא פ"א מ"ו:
  • עיינו בנוסח המשנה בדפוסים ובכ"י קויפמן (מצורף; לעותק סרוק לחצו כאן)
  • ריטב"א יג: ד"ה ת"ש כל שאילו.
  • עמדו על דין המשנה ועל הזיקה בינה ובין משנה א' מבחינה תכנית ולשונית.
 2. תוספתא בבא מציעא פרק יא הלכות ט-י. עמדו על דיני התוספתא ועל היחס בינה ובין המשנה.
 3. רקע מקראי אפשרי – חשבו על משפט שלמה, אשמח להצעות נוספות לקישורים נוספים למקרא.

ב. סוגית הגמרא

 1. בבא בתרא יג., סוגית גוד או אגוד. מצורף נוסח הסוגיה על פי כתב יד המבורג 165, היעזרו בו לעמוד על מבנה הסוגיה, ושימו לב לנוסח ויחסה לנוסח הדפוס.
 2. הערת נוסח – ראו את נוסח בעל העיטור בת"ש האחרון (מצורף).
 3. ראשונים על הסוגיה:
  • יג. תד"ה אית דינא ותד"ה בכור ופשוט.
  • רי"ף ור"י מיגאש.
  • רבנו יונה, בתוך ד"ה עלה בידינו, "וזה הדין אינו… בשדה".
  • רמב"ן ד"ה רב יהודה אמר וד"ה וגוד או אגוד.
  • רשב"א ד"ה והא דקאמרינן.
  • רמב"ם הלכות שכנים פ"א הל' א-ג.
  • שיטה מקובצת יג. ד"ה ש"מ לית דינא, בשם גליון תוספות.
 4. ראשונים מחוץ לסוגיה:
  • שו"ת הרא"ש כלל צח סימנים ג, ז.
  • שו"ת הרשב"א ח"א סימן תתקנו, ח"ב סימן קמא.
  • ריטב"א לקידושין מב. ד"ה מדקאמרינן
 5. הצעה לנקודות לתשומת לב במהלך לימוד הסוגיה:
  • מה עולה מפשט דברי התנאים ואיזו שיטה מחודשת ועל מה היא מסתמכת.
  • לאיזה כיוון נוטות ראיות הגמרא ומה מגמת הסוגיה.
  • סיכום גדרי דין גוד או אגוד – באילו תנאים נאמר ומה הסבר גדרי הדין.
 6. להרחבה – מבוא לנוסח המשנה עמ' 963-962 (הועלה לקבוצה); תוספתא כפשוטה לבבא מציעא עמ' 311-309.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 46 – המצע המקראי והרעיוני של פרק ראשון בבא בתרא: יצירת שכונה הדומה למחנה ישראל ששורה בו שכינה

פרק א' בבא בתרא

שיעור 45 – המשך הגות הצדקה – במה תרום קרן ישראל? צדקה ממלכתית

פרק א' | ט-י

שיעור 44 – הגות הצדקה: מדוע יש עוני? נתינת צדקה כהידמות למידת החסד של הבורא

פרק א' | ט-י

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *