שיעור 27 – שימוש במעות של אבידה שהמוצא מכר

מחלוקת ר' טרפון ור' עקיבא האם מותר להשתמש במעות של אבידה שהמוצא מוכר, משם כניסה למעמד של שומר אבידה