פרק א' | ז, א

שיעור 29 – ערב ועבד כנעני # 2

קידושין מדין ערב, עבד כנעני, שניהם, איבעיית רבא

א. מקורות יסוד

 1. ו: "אמר רבא תן מנה לפלוני… אימא לא צריכא".
 2. רקע לעבד כנעני:
  • כב:, המשנה
  • כג., "וקונה את עצמו בכסף… קבלת אחרים גרמה לו".
 3. רש"י ור"ח (מובא באוצר הגאונים) על הסוגיה.
 4. רמב"ם הלכות אישות פ"ה הלכות כא-כב.
 5. רשב"א על הסוגיה.
 6. רא"ש סימן ו'.
 7. ע"ז סג: "והאמר רבא האומר לחבירו… לא מיתסר".

ב. מקורות נוספים להעמקה

 1. מקורות להבנת ערב:
  • ב"ב קע"ג: "א"ר הונא מנין לערב דמשתעבד… גמר ומשתעבד נפשיה".
  • רמב"ם הלכות מכירה פי"א הט"ו.
  • ראב"ד בפירושו לתורת כהנים פרשת בהר, פרשה ה' אות ב', "ויש עוד ענין אחר… יוציא מן הגוי" (במהדורת וייס ק"ט ע"ב 2 שורות מלמטה עד ק"ט ע"ג 10 שורות מלמעלה").
 2. על היחס לסוגיה ה: בדין נתנה היא ואמר הוא:
  • ה: תד"ה הא נתן
  • רמב"ן ה: ד"ה הא נתן הוא (עד "נמצא שנתן הוא ואמר הוא").
 3. להרחבה – אחרונים:
  • מחנה אפרים הלכות ערב סימן א'.
  • שימוש בדין עבד כנעני – קצות החושן סימן קצ"ה ס"ק ט'.
  • דיון בשיטת הרמב"ם בחידושי מרן רי"ז הלוי במכתבים בסוף הספר, עמ' פ"ב במכתב מתמוז תרצ"ח.
 4. להרחבה – מחלוקת רש"י ותד"ה אם כן אם אדם בן חורין הוקש לקרקע.
  • עיינו ברמב"ם הלכות מכירה פי"ג הל' י"ד-ט"ו.
  • לסקירה בנושא עיינו בשו"ע חו"מ סימן צ"ה בש"ך בס"ק י"ח.

ג.  מאמרים

 1. מאיר ליכטנשטיין, "קידושין באדם חשוב", משלב כ"ז, עמ' 27-31.
 2. שמא יהודה פרידמן "הנאה וקנינים בתלמוד", דיני ישראל ג' (תשל"ב), עמ' 115-145.
 3. חיים סולובייציק "ערב בריבית", ציון ל"ז (תשל"ב), עמ' 1-21.
 4. א' וייס, "הערות למסכת קידושין", בתוך: הערות לסוגיות הש"ס הבבלי והירושלמי, עמ' 221.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 55 – נישואין אזרחיים # 2

פרק א' | נושאים שונים

שיעור 54 – נישואין אזרחיים # 1

פרק א' | נושאים שונים

שיעור 53 – היכן צריך עדות לקיום הדבר?

פרק א' | נושאים שונים

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *