פרק א' | ב, א-ב

שיעור 3 – הגיע זמן ולא נישאת

השיעור עוסק בסוגיית הפתיחה של מסכת כתובות – הסבר הדיון בסוגייה על הטעם של קביעת יום רביעי לנישואי בתולה, וההשלכות לשאלה מה דין המזונות כאשר המועד מגיע ביום ראשון. בסוף השיעור יש דיון בטיב הדין שאם הדיע הזמן שהבעל חייב מזונות – האם זה קנס לדחיינים או האם מדרבנן נחשב שחיוב המזונות נכנס לתוקף

מראי מקומות

א. מימרת שמואל ותמיהת רב יוסף

 • מה היתה הכוונה של מימרת שמואל ומה היתה קושייתו של רב יוסף? רש"י ד"ה מריה דאברהם; תד"ה מפני מה (הראשון); רמב"ן ד"ה הא דבעי רב יוסף; רא"ה ד"ה אמר רב יוסף (שניהם).
 • מיהו מתקן את המימרה – רב יוסף או העורך? רש"י לכל אורך הסוגיה, תד"ה אלא אי איתמר.

ב. ועכשיו ששנינו

 • ב. "ועכשיו ששנינו שקדו… סיפא בדידהי" (ב:).
 • ועכשיו ששנינו – רמב"ן ד"ה הא דאמרינן ועכשיו ששנינו, ריטב"א ד"ה ועכשיו ששנינו.
 • רשב"א ד"ה או דילמא ושיטה מקובצת ד"ה וכן מצאתי בקונטרס אחד
 • ריטב"א ד"ה או שפירסה.
 • "מציא אמרה ליה נסתחפה שדהו" – מהיכן לקוח הביטוי?
 • רש"י ד"ה נסתחפה שדהו (מה זה 'מזלך'?), תד"ה מציא אמרה, תוס' הרא"ש ד"ה נסתחפה שדהו, רמב"ן ד"ה או דילמא, רמב"ם נדרים יב, ט.
 • "פשיט רב אחאי" – תד"ה פשיט רב אחאי; אוצר הגאונים חלק התשובות סימן ד' (עמ' 2) ובהערה ז; דקדוקי סופרים השלם, חילופי הנוסח בעמ' ד לשורות 8-7.
 • אלא לא דאיתנוס כי האי גוונא – רשב"א ד"ה אלא ושיטה מקובצת ד"ה והריטב"א.

ג. הגיע זמן ולא נישאת

 • נז. המשנה, ובגמרא עד "שנאמר בהן חדש".
 • תרומה – נז: "אמר עולא דבר תורה… קבל מסר והלך"; נח. "ואמר אביי מחלוקת בארוסה… ומחצה תרומה".
 • משנה נדרים עג: ובגמרא שעליה.
 • כתובות נז: רמב"ן ד"ה אמר עולא.
 • נז. ריטב"א ד"ה אוכלת משלו (להרחבה – הערה 47 במהדורת מוסד הרב קוק).
 • סג. ריטב"א בסוף ד"ה מיתיבי.
 • להרחבה – אור שמח אישות י, יט;  קובץ שיעורים לכתובות סימן קפב; משיב דבר ד:לה

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 36 – קבוע # 2 – הסבר הדין – מה בין 'קבוע' ל'פריש'

פרק א' | טו, א

שיעור 35 – קבוע # 1 – עיון ב'ראשית' בתוספתא

פרק א' | טו, א

שיעור 34 – תרי רובי

פרק א' | טו, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *