פרק ט' | קמ, ב

שיעור 3 – הניח בנים ובנות וטומטום

מראי מקומות

א. הניח בנים ובנות  וטומטום

 1. המשנה קמ:, ובגמרא שעליה עד ראוי לזון ואין לו".
 2. סכם לעצמך:
 • מהו מעמדו של טומטום לפי העולה מהסוגיה?
 • מה משמעות האמירה "וסיפא אתאן לרשב"ג"?
 • איזו קריאה במשנה פשוטה יותר – של אביי או של רבא?
 1. רקע כללי על טומטום:
 • תוספתא ביכורים פ"ב הל' ג'-ז' (להרחבה – תוספתא כפשוטה לביכורים עמ' 846-845).
 • בכורות מא., סוף המשנה השניה; שם: "אמר רב חסדא… ועביד כחד" (מב:).
 1. דיוני הראשוני בסוגייתנו:
 • קמא. תד"ה אלא
 • ריטב"א ד"ה ופריק אביי
 • להרחבה – עליות דרבנו יונה על הסוגייה; תוס' רי"ד ד"ה רבן שמעון בן גמליאל.
 1. הניח טומטום ובת:
 • רמב"ם הלכות נחלות פ"ה הל' א'-ב'.
 • רא"ש פ"ט סימן ד'.
 • להרחבה – קובץ שיעורים לב"ב, א', סימן תעט.
 1. להרחבה וסיכום:
 • אנציקלופדיה הלכתית רפואית, ב', ערך טומטום, עמ' 585 ואילך.
 • אנציקלופדיה תלמודית, יט, ערך טומטום, עמ' קפב-קפו; רכח-רל; ריח-רכג.

ב. האומר אם תלד

 1. המשנה קמ: "האומר אם תלד… את הכל".
 2. תוספתא ב"ב פ"ט הל' ד'-ה' (מה' ר"ש ליברמן עמ' 160).
 3. ר"י מיגאש קמ: ד"ה האומר אם ילדה.
 4. רמב"ן קמח: ד"ה יטול ויזכה.
 5. הסוגייה קמא. "למימרא… למעוטי נפל".
 6. ירושלמי ב"ב פ"ט ה"ב, ט"ז ע"ד.
 7. תוספתא כפשוטה עמ' 435.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 16 – מתנת שכיב מרע # 3

קמז, ב – קמח, ב

שיעור 15 – מתנת שכיב מרע # 2

פרק ט' | קמו, ב – קמז, א

שיעור 14 – מתנת שכיב מרע # 1

פרק ט' | קמו, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *