פרק ג' | כג, ב

שיעור 3 – נוגע בעדות, צריך לברר

מראי מקומות

א. השלמה

התחילו בעיון במקורות מדף מס' 2 ביחס לדרישת הרכב מומחה יותר. רק לאחר מכן עיינו במקורות החדשים. מה שלא נספיק ליום שני, נעיין בו לקראת השיעור ביום חמישי.

ב. נוגע בעדות

 1. רקע כללי:
 • בבא בתרא מד: "גופא אמר רבין בר שמואל… שלא באחריות" (מה. 6 שורות מלמעלה), ובחידושי הר"י מיגש ד"ה לא.
 • להרחבה – בבא בתרא מב: "ומעידין זה לזה… לשמיעה קאי", ובתד"ה וליסלקו, ובחידושי הר"י מיגש ד"ה ומעידין.
 • רמב"ם הלכות עדות פט"ו ה"א ופט"ז ה"ד בסופה.
 • עימדו על השאלות הבאות:
 • * יסוד הפסול של נוגע בעדות – מדוע הוא פסול?
 • * גדר הפסול – האם העד נפסל או האם העדות נפסלת?
 • * הגדרת נגיעה בעדות – מה רמת הרווח שצריך עד להרוויח מעדותו בכדי שנפסול את עדותו?
 1. נוגע בעדות בסוגייתנו:

עימדו על מספר נקודות העולות בסוגייתנו ביחס לפסול נוגע בעדות והקשורות בשאלות הנ"ל:

 • המחלוקת האם עדות על פגם משפחה מוגדרת כנוגע בעדות.
 • ההסבר הראשון של רש"י בסוגיית צריך לברר (ד"ה מחלוקת) מניח שר"מ סובר שצריך לברר ולכן אינו נוגע בעדות שכן עליו להביא את הכת השניה. בד"ה נמצאת רש"י חולק על זה וסובר שזה מוגדר כנגיעה בעדות. נתחו את המחלוקת.
 • ההסבר השני של רש"י לסוגיית צריך לברר מפרש שלר"מ נפסלים לעדות אחרת. כיצד הוא הבין את פסול נוגע?
 • "כבר העידו הראשונים" – שני ההסברים ברש"י ד"ה כבר העידו.
 • להרחבה – אור זרוע לסנהדרין פ"ג סימן ט' מ"ולא איתברר לי".

ג. צריך לברר

 1. פירושי הראשונים:
 • שני ההסברים ברש"י, ושיטת ר"ת בתד"ה ורבנן (סבתו עמ' 237).
 • יד רמה ד"ה כי אתא רב דימי וד"ה אמרו לפניו
 • רמב"ם בפירוש המשנה
 • להרחבה – רבנו חננאל על אתר
 1. עימדו על השאלות הבאות:
 • נוסח הגמרא – מי סובר צריך לברר? מהי הנוסחה המקורית, מי הציע חילוף ומדוע? (סבתו הנ"ל).
 • מה היחס בין דברי רבי אלעזר "בבא הוא ואחר לפוסלן" ודברי "כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן"? (סבתו עמ' 321).
 • מה פירוש הביטוי "צריך לברר"?
 • האם צריך לברר מעכב או הוא רק לכתחילה?
 • האם כשמביא עדים פסולים מתקיימת הדרישה "צריך לברר"?
 • מי מהפירושים משמר יותר את פשט דברי רבי מאיר במשנה?
 1. "נימא בפלוגתא דרבי וכו'"
 • האם הנוסחאות השונות למעלה משתקפות גם כאן? (סבתו עמ' 288).
 • היחס בין שטר וחזקה ויסוד החילוק של הסוגיה בין המחלוקות.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 20 – ראיה אחרונה

פרק ג' | ל, ב

שיעור 19 – הכחשה בבדיקות

פרק ג' | ל, ב

שיעור 18 – עדות מיוחדת

פרק ג' | ל, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *