שיעור 3 – תשלומין

מהי תפילת תשלומין? יש בוסייג התפיסה שזה עדיין זמן התפילה ובצידה עמדה שתפילה היא 'רחמי' ואין לכובל את התפילה לזמנים למנוע מאדם את הזכות להתפלל

מראי מקומות

א. הסוגייה

 • ברכות כו. "וכ"ע עד חצות… קשיא" (כו:).
 • סדרו את הסוגייה לפי הסדר הכרונולוגי של המרכיבים שלה. מה עולה מהמקורות התנאיים ביחס לתשלומין? (האם זה פוגש את מה שנאמר בשיעור הכללי על כך שהמימרה שאבות תיקנו תפילות היא מימרה אמוראית?)
 • חשבו על מודל תשלומין בתורה
 • משנה סוכה ב, ו; חגיגה ט, א – המשנה והגמרא עליה עד 'חזי בשני'. (להרחבה – פסחים צג, א, 'תנו רבנן… דראשון הוא')
 • תוספתא ברכות ג ו.

ב. הסבר הדין

 • שים לב בשלבים השונים בסוגייה להבנות שונות בדין תשלומין.
 • מהו יסוד החילוק בין מזיד ובין טועה? (מודל דומה ביחס לקריאת שמע של ערבית אחרי עמוד השחר).
 • תשובות רב נטרונאי גאון, מה' י' ברודי, סימן כח (עמ' 133).
 • סידור רס"ג עמ' לא.
 • אוצר הגאונים חלק התשובות סימן קס (עמ' 60).
 • כו. סוף תד"ה טעה.
 • רמב"ם תפילה ג, א (כסף משנה); שם, ח-י ובהשגת הראב"ד
 • מאירי ברכות כו. ד"ה טעה.
 • מוסף – כו. תד"ה איבעיא להו; רמב"ם תפילה א, י; שם, י, ז; תשובת רבי עקיבא איגר סימן ט' (דיון על חיוב מוסף למי שלא שוקל שקלו).
 • מרומי שדה כו. ד"ה מכאן ואילך

ג. שכח להתפלל בערב שבת

 •  כו: "תנו רבנן… קשיא".
 • אוצר הגאונים חלק הפירושים סימנים קטז-קיז (עמ' 33).
 • רי"ף על אתר, יח. ברב אלפס, "תנו רבנן… על הכוס".
 • רמב"ם הל' תפילה פ"י הט"ו. מדוע מיקם הרמב"ם הלכה זו בפ"י ואת שאר דיני תשלומין בפ"ג?
 • השגת הראב"ד תפילה פ"ג ה"י. מדוע ניתן להתפלל רק יחד עם תפילה אחרת?
 • יעלה ויבוא – כו: תד"ה טעה; כט: תד"ה טעה. מהי הבנת בעלי התוס' את הזכרת יעלה ויבוא? מהי הבנתם את תשלומין? להרחבה – אגרות הגרי"ד הלוי פ"י מהל' תפילה ה"ב.
 • טעה ולא התפלל ערבית במוצאי שבת – הגר"ח סטנסיל על הש"ס עמ' א.
 • להרחבה – פני יהושע על הסוגיה