פרק ו' | מא, ב

שיעור 30 – פת הבא בכיסנין # 1

פת הבאה בכיסנין

א. תוספתא ותלמודים

 1. תוספתא ברכות פ"ה הי"ב.
 2. ירושלמי ברכות פ"ו ה"ה (עמ' 53 שו' 24-10).
 3. בבלי ברכות מא:, "איתמר הביאו לפניהם… אלא פת הבאה בכיסנין בלבד", וברש"י ובתד"ה אלא; שם, מב. "רב הונא אכל… דקבע עליהן מעיקרא".

ב. גאונים וראשונים

 1. אוצר הגאונים, חלק התשובות עמ' 94 סימן רס; חלק הפירושים, עמ' 60-59 סימנים קפד-קפז.

 2. רי"ף כט: ברב אלפס, "רב הונא אכיל… ואוקימנא בדקע עלייהו", ובתר"י כט. ד"ה שאין לך, ד"ה אומרים רבני צרפת; כט: ד"ה תריסר; ל. ד"ה א"ל.
 3. רא"ה:
  • על הסוגיה (עמ' קכו).
  • עמ' קטו, "והא דאמרי' לקמן בפת הבאה בכיסנין… ושוייה פיתיה".
  • עמ' קי שורה אחרונה, "עשאה רבינו… ןדינא דפת אית ליה".
 4. רשב"א מב. ד"ה והא מר הוא.
 5. רא"ש סימן ל.
 6. רמב"ם הלכות ברכות פ"ג ה"ט, הגהות מיימוניות ס"ק ו, ובכסף משנה.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 38 – בציעת הפת # 2

פרק ו' | לט, ב

שיעור 37 – בציעת הפת # 1

פרק ו' | לט, א

שיעור 36 – נוסח ברכת המוציא

פרק ו' | לח, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *