פרק ג' | לה, ב

שיעור 31 – זמן התחלת חיובי שומרים

מראי מקומות

א. פתיחה – שבועת השוכר בסוגייה לה:

במשנה נאמר "ישבע השוכר שמתה כדרכה". מה הדין במקרה בו השוכר לא יודע באילו נסיבות הפרה מתה (הרי היא אצל השואל)?

  1. עיין ריטב"א ד"ה מתני' (עמ' שד) – מח' הרמב"ן והראב"ד.
  2. לרקע להבנת המח' – עיין ב"ק קיח. במשנה השניה "האומר לחבירו", ובגמרא שעליה. הבהר לעצמך את החילוק בין איני יודע אם הלויתני ובין איני יודע אם פרעתיך.
  3. הבהר לעצמך את מח' הרמב"ן והראב"ד כיצד יש לראות מקרה של שומר שאינו יודע. כיצד כל צד מבין את חיובי שומרים ואת שבועת השומרים?

ב. הסוגייה צז: ודיון הראשונים שם

  1. ב"מ צז. המשנה, ובגמרא שעליה, עד "עסק שבועה ביניהן".
  2. צז: תד"ה והלה אומר איני יודע.
  3. צז: חידושי הרמב"ן ד"ה שמעת מינה. עיינו בסוגייה בכתובות לד:, "אמר רב פפא… והיינו דרב פפא".
  4. עיין בחידושי הרמב"ן לקידושין כח. בתוך ד"ה אשכחן ברי, "ואי קשיא שבועת השומרים… קמ"ל דלא". עמוד על הזיקה בין שתי העמדות ברמב"ן ובין מחלוקתו עם הראב"ד.
  5. ריטב"א לב"מ צז: ד"ה גמ' ש"מ מנה לי בידך (עמ' תתא).
  6. רמב"ם הלכות שאלה ופקדון פ"א ה"ה (להרחבה – קצות החושן סימן שמ ס"ק ו').

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 36 – חזרה על פרק המפקיד

פרק ג' | לג-מג

שיעור 35 – שליחות יד צריכה חיסרון

פרק ג' | מא, א

שיעור 34 – משנת חבית

פרק ג' | מ, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *