פרק א' | ד, א

שיעור 32 – הילך # 1: הגדרת המקרה ויסוד הדין

מראי מקומות

הילך

א. פתיחה – הצעה לסדר לימוד

השבוע נתחיל בלימוד סוגית הילך הידועה גם כרבי חייא בתרייתא.

אני מציע להתחיל בלימוד בקיאות גמרא עם רש"י את הסוגיה על מנת להתרשם מתכניה ומהמבנה שלה, ולאחר מכן נלמד ביסודיות את חלקיה השונים.

ב. הילך – מחלוקת רבי חייא ורב ששת

 1. ד. "אלא כי איתמר… דכוותה בדאורייתא".
 2. מהו המקרה של הילך? עיין ברש"י ד"ה והילך. דברי רש"י עמומים ונחלקו הדעות בראשונים בביאור שיטתו:
  • רמב"ן ד"ה והילך עד "מלוה דמיא".
  • רשב"א ד"ה הילך כמודה
  • ריטב"א ד"ה אלא כי איתמר
  • חידושי הר"ן ד"ה והילך וד"ה ולענין
 3. "ותנא תונא" – מדוע הראיה מהמשנה מתאימה יותר לרבי חייא בתרייתא ולא לרבי חייא קמייתא?
  • רש"י ד"ה ותנא תונא
  • תד"ה ותנא תונא
  • רז"ה במאור הגדול, א. ברב אלפס, ד"ה הילך נמי
  • רמב"ן ד"ה והא הכא (בעיקר עד "והוא פירוש נכון")
  • ריטב"א ד"ה ותנא תונא (עמ' כה) וד"ה והא דאמרינן ור' חייא (עמ' כו)
  • חידושי הר"ן ד"ה והא הכא
 4. נסו להגדיר לעצמך את הסברות של רבי חייא ורב ששת. האם יש מקום לקשר את מחלוקתם להבנה היסודית של חיוב שבועת מודה במקצת? (בהמשך, נגדיר את המקרה של הילך, ואז יש מקום לשקול מחדש את העניין).

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 43 – שיעור של אבי מו"ר הרב אהרן ליכטשנטיין זצ"ל – תקפו כהן והודאת בעל דין

פרק א' | ו, א – ו, ב

שיעור 42 – שיעור סיכום בבא מציעא ב-ז

פרק א' | ב-ז

שיעור 41 – מיגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא?

פרק א' | ה,ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *