פרק ג' | מג, א-ב

שיעור 33 – שליחות יד

מראי מקומות

א. הפסוקים

 1. עיין בפרשיות שומרים בשמות כ"ב, ו-יב. מה ביאור המונח "אם לא שלח ידו"?
 • מה נראה לך מהקשר הפסוקים?
 • עיין בפירוש רש"י לפסוק ז' ולפסוק י'.
 • עיין בפירוש הרמב"ן לפסוק ז'.
 • ר' נצי"ב בהעמק דבר לפסוק ז'.
 1. עיין באמצעות קונקורדנציה או מחשב בהופעת המונח "לשלוח יד ב…" בתנ"ך.
 • מה משמעות הביטוי?
 • מה פשר שימוש התורה בביטוי זה ביחס לשומרים?
 • במהלך לימוד מחלוקת ב"ש וב"ה חישבו האם יש זיקה בין שיטותיהם ובין האמור כאן.

ב. משנה סוף פרק המפקיד

1. משנה ב"מ פ"ג מי"ב (=מג:).

 • מה טיב הקשר בין הרישא ובין הסיפא? ראו רש"י ד"ה הטה את החבית.
 • ראו את נוסח המשנה בכ"י קויפמן.
 • עיין תוספתא ב"ק פ"י הל' לד (מה' ר"ש ליברמן עמ' 57).
 • מהו לדעתכם מהות שליחות יד לאמור במשנה זו?

2. ב"מ מד. "מנהני מילי… על כל דבר פשע".

 • על גדר שיטת ב"ש ראו מג: רש"י ד"ה החושב ובתד"ה החושב.
 • מה פשר חיוב שליחות יד במחשבה בלבד?

3. מהו הסבר חיוב שליחות יד על ידי שליח? עיין בקידושין מב: "והא דתנן השולח את הבעירה… על ידי אחר" (מד. 6 שורות מלמעלה). להרחבה – מומלץ להמשיך את העיון בסוגייה עד "וזה מתחייב".

 • האם הקביעה שיש שליחות לדבר עבירה במעילה ובשליחות יד מגלה על קשר מסויים ביניהם?
 • האם שיטת שמאי המחייב משלח לשפיכות דמים מלמדת על שליחות יד שגם בה יש חיוב משלח?

ג. מדרשי הלכה

 1. מכילתא דר"י, מסכתא דנזיקין, מה' הורוביץ-רבין, עמ' 300, "אם לא שלח… לצרכה".
 2. מכילתא דרשב"י, מה' אפשטיין-מלמד, עמ' 201, "אם לא שלח ידו… על כל דבר פשע".

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 36 – חזרה על פרק המפקיד

פרק ג' | לג-מג

שיעור 35 – שליחות יד צריכה חיסרון

פרק ג' | מא, א

שיעור 34 – משנת חבית

פרק ג' | מ, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *