פרק א' | ה, ב

שיעור 34 – ברייתת כיצד בכסף – 'כי יקח'

ת"ר כיצד בכסף

א. הברייתא בתוספתא

 1. תוספתא קידושין פ"א הל' א-ג. באיזה מדרכי הקידושין מצוינת אמירה?
 2. אמירה בשאר דרכי הקידושין:
  • ב. רש"י ד"ה בכסף ובשטר. השוו לרש"י על הרי"ף, א. ברב אלפס ד"ה שטר.
  • רמב"ם הל' אישות פ"ג הל', א, ג, ה.
  • תוס' רי"ד ו. ד"ה וכן בגירושין.

ב. הברייתא והדיון עליה

 1. ה: "ת"ר כיצד בכסף… וחיישינן מדרבנן".
 2. המקור לדין שהבעל לוקח:
  • ב:, "דתניא ר"ש אומר מפני… על אבידתו". (רשב"א שם ד"ה מפני מה, ריטב"א ד"ה רבי שמעון).
  • ד: הצריכותא של הגמרא, ושם בתד"ה כתב רחמנא.
  • ט., "ת"ר בשטר… בבעל תלה רחמנא", וברשב"א ד"ה מתקיף לה רבינא, עד "ואקיש כולהו קניות להדדי".
 3. יסוד הספק סביב בנתן הוא ואמרה היא:
  • רש"י ד"ה נתן הוא וד"ה ואמרה היא (רשב"א ד"ה הא נתן הוא).
  • תוס' רי"ד ד"ה ואי בעית אימא
  • רשב"א בד"ה אבל נתן 'וא"ת נתן הוא… סמיך ויהיב'.
  • ריטב"א ד"ה ואיבעית אימא.
 4. נתנה היא ואמר הוא:
  • תד"ה הא נתן.
  • רמב"ן ד"ה הא נתן הוא.
 5. ריטב"א ד"ה ואיבעית אימא, עד "אשה לאיש".

ג. מימרת שמואל

 1. קידושין ה:, "אמר שמואל בקידושין… שישלח את עצמו" (ו.).
 2. תנו את הדעת לדמיון בין החלק הראשון של דברי שמואל ובין לשון הברייתא "ת"ר כיצד בכסף".
  • מה משמעות הדמיון בין דברי שמואל ובין לשון הברייתא? האם יש בזה בכדי ללמד מה רצה שמואל לחדש?
  • רש"י ד"ה הרי את מקודשת. הנוסח שאליו הוא מתנגד מתועד בכ"י וטיקן 111 (מצורף). לעיון בצילום של כ"י וטיקן
  • מהו הרקע להשמטת ה"לי" על ידי שמואל? שימו לב לתקבולת שערך שמואל בין גירושין ובין קידושין.
  • בדין ידים וזיקתו לקידושין, ומה נלמד מזה על תפקיד האמירה בקידושין, נעסוק בלי נדר בהמשך.
 3. להרחבה – קונטרסי שיעורים, שיעור ראשון סעיף ב'.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 55 – נישואין אזרחיים # 2

פרק א' | נושאים שונים

שיעור 54 – נישואין אזרחיים # 1

פרק א' | נושאים שונים

שיעור 53 – היכן צריך עדות לקיום הדבר?

פרק א' | נושאים שונים

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *