פרק ה' | מט, ב – נ, א

שיעור 35 – מבט למשניות פרק שלישי ויחסן לבור

מראי מקומות

ב. איזהו בור האמור בתורה?

 1. עיינו במקורות התנאים העוסקים בתיאור הבור האמור בתורה – המשנה על שני ענפי הנוסח שלה, תוספתא פ"ו הלכות ד-ה, מכילתא דרשב"י.
  • בפרשנות המקורות קחו בחשבון את הבנתכם את הריאליה של בורות ושל דרכי החפירה של בור.
  • עמדו על היחס בין המקורות ועל עמדות היסוד הננקטות במקורות אלו באשר לחיוב בור.
  • ביאור המקורות בתוספתא כפשוטה מעמ' 50 ואילך.
  • תוכלו להיעזר בטבלה המצורפת .
 2. סוגיית הגמרא:
  • לימדו את הסוגיה מט: עד המשנה הבאה.
  • עמדו על מבנה הסוגיה.
 3. ברייתת רבי ישמעאל ורבי עקיבא:
  • עמדו על משמעות דבריהם בברייתא עצמה. מהי השאלה המרכזית שהם דנים בה, ומהו יסוד החילוק ביניהם?
  • עיינו משנה שביעית פ"ג מ"י ובתוספתא בבא קמא פ"ב הי"ב.
 4. מחלוקת רבה ורב יוסף:
  • עמדו על פרשנותם למחלוקת התנאים וליחס בין פרשנותם ובין פשט הברייתא.
  • כיצד הם מפרשים את המונח "כי יפתח"?
  • מהם המחייבים של בור כפי שעולה מתוך דברי האמוראים?
 5. ראשונים על הסוגיה (מעבר לרש"י):
  • מט: תד"ה החופר בור, ברה"ר ופתחו לרה"י, ברה"י ופתחו לרה"י אחר (מה פשר ההו"א של ר"י שהיה מקום לפטור בפותח לרשות היחיד של אחר?), על הכריה, בבור ברשותו.
  • רמב"ם הלכות נזקי ממון פי"ב הלכות א-ג
  • רשב"א ב. ד"ה שדרכן להזיק וממונך ושמירתן עליך.
 6. כא., "לימא בבור ברשותו… הא חזי להו" (כבר למדנו במסגרת שן ברה"ר).
 7. בעלות על בור בלי פתיחה וכרייה:
  • ראו את דרשת המכילתא דרשב"י, מהדורת אליאס עמ' 337 משו' 15.
  • ירושלמי ב"ק עמ' 1201 שורות 16-12, "אין לי אלא… כרשות". (פירוש ביפה עינים מט: ובתוספאת כפשוטה עמ' 51).
  • פסק הרמב"ם הנ"ל עם פירוש יד פשוטה (דיון רחב אצל אליאס עמ' 48-47).
 8. אפשרות להתחייב על בור שאחר כרה אך הוא ברשותי:
  • מח. "אמר רבא הכניס שורו… דכרייה דמי" וברש"י ד"ה ובעל חצר, ובתד"ה אע"ג (ראב"ד ד"ה הכא כיון).
  • מט: סוף תד"ה ברה"י ופתחו לרה"י.
 9. נחוניה חופר שיחין:
  • מקבילה בירושלמי שקלים, עמ' 619.
  • עוד על רבי חנינה בן דוסא – משנה ברכות פ"ה מ"ה, תוספתא ברכות פ"ג ה"כ ובבבלי ברכות לג..
  • יונה פרנקל, עיונים בעולמו הרוחני של סיפור האגדה, עמ' 22-18.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 58 – אשו משום חציו או משום ממונו [חלקי]

פרק ב' | כב-כג

שיעור 57 – טמון באש

פרק ו' | ס-סא

שיעור 56 – מה אש אוכלת?

פרק ו' | ס-סא

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *