פרק ג' | מא, א

שיעור 35 – שליחות יד צריכה חיסרון

מראי מקומות

א. שליחות יד במדרשי ההלכה

 1. הפניות למדרשי ההלכה על שליחות יד ניתנו בדף מקורות על שליחות יד, מס' 33.
 2. עיינו במכילתות והגדירו לעצמכם את גדרי ומהות שליחות יד לפי האמור שם.

ב. הסוגיות

מומלץ ללמוד בבקיאות גמרא עם רש"י את הגמרות הבאות, ולאחר מכן  נלמד בעיון את הנושא.

 1. בבא מציעא מא. "איתמר רב ולוי… אף כאן לשבועה" (מא: למטה).
 2. בבא מציעא מג: המשנה, "הטה את החבית… דמי כולה", ובגמרא מד. "אמר שמואל… תיקו".

ג. ניתוח הסוגייה מא.

 1. עמוד על מבנה הסוגייה והבחן בין הרבדים השונים בה (היעזר בנוסח הסוגייה המצורף).
 • מהי התפיסה היסודית של שליחות יד בברייתת רועה?
 • כיצד מתבארת שליחות יד בברייתא זו על ידי הסוגייה? מהיכן שאובה תפיסה זו? ראה תד"ה הא לא משכה.
 • האם הדיון האמוראי המקורי בין ר' יוחנן, ר' יוסי בן נהוראי ורבא כלל התייחסות לחסרון?
 1. להרחבה – ירושלמי שבועות פ"ח ה"א, עמ' 1371 שו' 20, "ר' לעזר… ותרמילו עליה חייב" (שו' 41). שים לב לעצם הדיון בירושלמי על היחס בין שליחות יד בש"ח ובש"ש. האם הדיון נקשר לחסרון? מה טיב שליחות יד לאמור כאן? (הסוגייה מצויה בכ"י אסקוריאל בסוף הפרק, אך חסירה בכ"י ליידן בב"מ).
 2. איזו עמדה פשוטה יותר ואיזו זקוקה למקור? עיין בריטב"א ד"ה מ"ט דלוי (עמ' שמז).
 3. "הכחישה במקל" – מה משמע מכאן ביחס להגדר החסרון הנדרש?
 4. היחס לשואל שלא מדעת:
 • רש"י ד"ה והא לא חסרה
 • חידושי הרמב"ן ד"ה והא דאמרי' והא לא חסרה.
 • רז"ה במאור הגדול, כג: ברב אלפס, ובמלחמת השם (הטקסט קשה; ניתן לראות סיכום של עיקרי הדברים בריטב"א מא. ד"ה תרגמה רבי יעקב).
 • חידושי הר"ן ד"ה והא לא חסרה.

ד. דין שומר הגוזל את החפץ

 1. עיין מא. "תרגמה ר' יעקב בר אבא… שואל שלא מדעת גזלן הוי", ובתד"ה שנטלה (בשניהם), ובריטב"א ד"ה תרגמה רבי יעקב ובד"ה במאי קמיפלגי.
 2. מה טיב ההשוואה בין המח' של בני רבי יעקב ומח' רב ולוי? עמוד על ההסברים השונים של התוס' ושל הריטב"א, ועל ההגדרות השונות שלהם לחסרון.
 3. שיטת הרמב"ם:
 • גזלה ואבדה פ"ג הל' י"א
 • גניבה פ"ד ה"י ובהשגת הראב"ד, ובמ"מ ובכ"מ
 • גניבה פ"ג ה"ד
 • שימו לב ברמב"ם לנקודות הבאות:
 • * המיקום של דיני שליחות יד בהלכות גניבה והלכות גזלה
 • * חיוב כפל של שומר השולח יד
 • עיין ברמב"ם גזלה ואבדה פ"ג הי"ב ובהשגת הראב"ד. נסה לסכם את שיטת הרמב"ם בהבנת שליחות יד.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 36 – חזרה על פרק המפקיד

פרק ג' | לג-מג

שיעור 34 – משנת חבית

פרק ג' | מ, ב

שיעור 33 – שליחות יד

פרק ג' | מג, א-ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *