פרק א' | ח, א-ב

שיעור 37 – קופה ותמחוי: מוסדות הצדקה העירוניות שמוודאות שאין רעבים בעיר

מראי מקומות

א. קופה ותמחוי – רקע ראשוני

 1. משנה פאה פ"ח מ"ז.
 2. תוספתא פאה פ"ד הל' ח-י.
 3. סנהדרין יז:, "ותניא כל עיר… ומלמד תינוקות".
 4. רמב"ם:
  • מתנות עניים פרק ט הלכות א-ג.
  • דעות פ"ד הכ"ג.
  • תפילה פי"א ה"א.
 5. להרחבה:
  • פרשנות המונח תמחוי בפירוש הגאונים לטהרות עמ' 41 (הערך תמחוי במילון בן יהודה).
  • תוספתא כפשוטה לפאה עמ' 18ו4 שו' 30 ד"ה פרוטה לקופה.
 6. מומלץ לחשוב על המקור לחיוב להעמיד תמחוי וקופה, האם יש לו זיקה לפרשת צדקה במקרא? כיצד עומדים התמחוי והקופה מול המושג "די מחסורו אשר יחסר לו"?

ב. כפיה על קופה ותמחוי

 1. הברייתא הנ"ל בתוספתא פאה פ"ד ה"ח ובמקבילות בבבלי ב"ב ח. ובירושלמי ב"ב ופאה (הובא בדף מקורות 24).
 2. יתמי:
  • בבלי ב"ב ח. "וא"ר יוסי אמר ר' יוחנן הכל לפסי העיר… לאחשובינהו קא עבידנא".
  • ראשונים:
   • ר"י מיגאש ד"ה כללא דמילתא.
   • רמב"ם שכנים פ"ו ה"ו.
   • יד רמה סימן פז.
   • חידושי הרמב"ן ד"ה הא דאמרינן.
   • רא"ש תחילת סימן כט, עד "וארנוניות".
 1. איפרא הורמיז:
  • ח. "איפרא הורמיז… דכולהו איתנהו בהו".
  • מה טיב היחס בין פדיון שבויים ובין צדקה לעניים שמדובר עליה בסוגיה? מה מלמדת יחידה זו על חובת הצדקה העירונית?
 2. ורשאים בני העיר לעשות קופה תמחוי:
  • ח: "תנו רבנן קופה… ולהסיע על קיצתן"; שם בהמשך, "אמר אביי מריש… עבידנא ביה".
  • תד"ה ולשנותה לכל מה שירצו.
  • ר"י מיגאש ד"ה ורשאין בני העיר (יד רמה, בתוך סימן צ, ד"ה והא דקתני סופא).
  • חידושי הרמב"ן ד"ה ולשנותן לכל מה שירצו.
  • חידושי הרשב"א ד"ה ולשנותן לכל מה שירצו.
  • להרחבה – סיכום כל הנ"ל בריטב"א.
  • חשבו על משמעות המחלוקת להבנת צדקה עירונית.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 46 – המצע המקראי והרעיוני של פרק ראשון בבא בתרא: יצירת שכונה הדומה למחנה ישראל ששורה בו שכינה

פרק א' בבא בתרא

שיעור 45 – המשך הגות הצדקה – במה תרום קרן ישראל? צדקה ממלכתית

פרק א' | ט-י

שיעור 44 – הגות הצדקה: מדוע יש עוני? נתינת צדקה כהידמות למידת החסד של הבורא

פרק א' | ט-י

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *