פרק א' | ה, א

שיעור 39 – ההוא רעיא # 3 – שבועת היסת – 2 גישות יסוד בראשונים

מראי מקומות

 1. ה. "ההוא רעיא… חוטא ולא לו".
 2. סוגית היסוד של שבועת היסת – שבועות מ: "מנה לי בידך אין לך בידי פטור אמר רב נחמן… דררא דממונא לא".
 3. שם תד"ה אדרבה.
 4. ראשונים עסקו ביחס לסוגית מיגו דחשיד. ראו ב"מ ו. "ואלא הא דאמר רב נחמן… אשבועתא":
  • שבועות מ: תד"ה אישתמוטי
  • ב"מ ו. תד"ה אלא הא
  • חידושי הרמב"ן ב"מ ו. ד"ה והא דאמר רב נחמן
  • ריטב"א לשבועות מ: ד"ה אמר רב נחמן וד"ה תדע דאמר רב אידי
 5. פירוש המונח "שבועת היסת":
  • תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ה סימן ט
  • רש"י שבועות מ: ד"ה היסת. השוו לרש"י בפירושו לשמואל א' כ"ו, יט.
  • רש"י ב"מ ה. ד"ה היסת.
  • ריטב"א לשבועות מ: ד"ה גמרא אמר רב נחמן.
  • ספר התרומות תחלת שער ז' (מה' מכון ירושלים עמ' קצא).
 6. פסק ההלכה בין שתי הלישנות – סוגייתנו משמשת מקור עיקרי לדיון בזה:
  • ב"מ ה. תד"ה אין לך בידי ובשבועות מא. תד"ה ומאן דתני (להרחבה – ספר הישר חלק החידושים סימן תרפ).
  • רי"ף:
   • שבועות, יט: ברב אלפס, "מנה לי… בבא מציעא".
   • ב"מ ד: ברב אלפס, "ההוא רעיא… שבועת היסת".
  • רמב"ם הלכות טוען ונטען פ"א ה"ג.
  • חידושי הרמב"ן לשבועות מא. ד"ה מאן דמתני אסיפא.
  • להרחבה למטיבי לכת – תשובת רב שרירא, בתוך: תורתן של גאונים ה', עמ' 305-303
 7. שבועת היסת במצבים שלא משביעים שבועה דאורייתא:
  • קרקע:
   • רי"ף שבועות, כג: ברב אלפס, "ובפני עצמן נמי לא אמרן… דתידק".
   • ב"ב לג. תד"ה מיגו ובאו"ז ב"מ סימן ט (למעוניינים יש הרבה מקורות בנדון, ציינתי רק לעיקריים).
  • לקטן – רמב"ם הלכות טו"נ פ"ה ה"י.
  • פחות משתי כסף:
   • משפטי שבועות ח"א שער ה (מצורף).
   • טור חו"מ סימן פ"ח בשם ר' ישעיה, ובבית יוסף שם (מצורף).

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 43 – שיעור של אבי מו"ר הרב אהרן ליכטשנטיין זצ"ל – תקפו כהן והודאת בעל דין

פרק א' | ו, א – ו, ב

שיעור 42 – שיעור סיכום בבא מציעא ב-ז

פרק א' | ב-ז

שיעור 41 – מיגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא?

פרק א' | ה,ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *