פרק ח' | עד, ב – עז, א

שיעור 4 – איסור אכילה ביום כיפור – הקשר ליונתן בן שאול שטעם דבש – שיטות ראשונים על חמשת העינויים

איסור אכילה ביום כיפור – הקשר ליונתן בן שאול שטעם דבש

 • משנה יומא ח:ו – 'מי שאחזו… עיניו'
 • שמואל א יד, כד-מה
 • מדרש שמואל יז:ג (מובא בפירוש הרד"ק לפסוק מה)
 • רא"ש תענית א:טו ובהסבר הנצי"ב בהעמק שאלה
 • נסו להגדיר את סוגי האכילה שמשתקפים מהלימוד שלנו על איסור אכילה ביום כיפור

שיטות ראשונים על חמשת העינויים

 • שאילתות דרב אחאי תחילת שאילתא קסז
 • רמב"ם – ספר המצוות ומנין המצוות (בתחילת משנה תורה) מ"ע קסד-קסה; ל"ת קצ"ו, שכ"ט. שימו לב למיקום של מצוות יוה"כ (מי השכנים?) בתוך ספר המצוות
 • רמב"ם שביתת עשור פ"א הלכות ד-ו.
 • רמב"ם פירוש המשנה יומא פ"ח מ"א.
 • רש"י – יומא עג: ד"ה יום הכיפורים; יומא עד. ד"ה שבתון; יומא עד: ד"ה מה; יומא פא: ד"ה תשבתו שבתכם; שבת קיד: ד"ה אלא לאו לקניבת ירק
 • יומא עז. תד"ה דתנן, "ופר"ת דכל עינויים…אלא מדרבנן"
 • רא"ש יומא פרק שמיני, בתוך סימן א', "ופר"י דהני דרשות… ולא לענוש" (צ. ראש עמודה ימנית).
 • להרחבה – תוספות ישנים יומא עג: ד"ה יום הכיפורים; יראים סימן תכ
 • ריטב"א יומא עג: ד"ה יום הכיפורים
 • ר"ן על הרי"ף, א. ברב אלפס, ד"ה יום הכיפורים
 • דיון רחב בהעמק שאלה (ביאור הגאון ר' נצי"ב לשאילתות), שאילתא קסז ס"ק א'

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 10 – וידוי

פרק ח' | פז, ב

שיעור 9 – אכילת חולה ביום הכיפורים

פרק ח' | פג, א

שיעור 8 – חילוקי כפרה בהלכות תשובה לרמב"ם

פרק ח' | פה, ב – פו, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *