פרק ג' | לד, א

שיעור 4 – האם אפשר לחזור מהתחייבות בבית דין?

מראי מקומות

האם אפשר לחזור מהתחייבות בבי"ד?

 1. ב"מ לד. "פשיטא אמר איני משלם… מאי תיקו".
 2. עמוד היטב על צדדי הספק של הגמ'. האם הספק הוא מה כוונתו או האם ניתן לחזור מהתחייבות?
 3. האם הספק הוא מעור אחד כמו שאר ספיקות הגמרא בהמשך?
 4. סוגיות נוספות:
 • בבא בתרא קכז: "שלח ליה ר' אבא לרב יוסף בר חמא האומר לחבירו עבדי גנבת… כדברי חכמים".
 • סנהדרין כד. המשנה "נאמן עלי אבא", ובגמרא כד: "איבעיא להו לאחר גמר דין… לאחר קניין כלום.
 1. שיטת ר"ת:
 • ב"מ לד: תד"ה וחזר ואמר
 • להרחבה:
 • * דברי ר"ת במקור בספר הישר, חלק החידושים, מהדורת שלזינגר סימן תרס.
 • * ב"ב קכח. תד"ה הכי גרסינן
 • * סנהדרין כד: תד"ה שלח
 1. חידושי הרמב"ן לב"מ לד. ד"ה אלא אמר הריני משלם. עמוד על ההבדל המיתודולוגי בין ר"ת ובין הרמב"ן בגישתם לשאלת הנוסח בגמרא בב"ב.
 2. האם שני הפירושים בתוס' נובעים רק משיקולי דיאלקטיקה או האם יש שיקולי פשט בתוך הסוגייה עצמה לכאן או לכאן?

מכירת קנסות

 1. סוגייתנו.
 2. גיטין מ"ב: "איבעיא להו עבד שמכרו רבו לקנס… ומוכה שחין".
 3. ב"מ לג: תד"ה כגון.
 4. רמב"ם הלכות שאלה ופיקדון פ"ח ה"ה; הלכות מכירה פכ"ג ה"ג.
 5. חידושי רבנו חיים הלוי הלכות מכירה פכ"ג ה"ג. עמוד היטב על האופי הכפול של שלושים של עבד המביא לשני הכיוונים בהם דן הגר"ח.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 19 – חזרה על פרק המפקיד

פרק ג' | לג-מג

שיעור 18 – שמירת מעות

פרק ג' | מב, א

שיעור 17 – כמה משלם שולח יד בפיקדון?

פרק ג' | מג, א-ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *