פרק ד' | פא, א-ב

שיעור 4 – היתרי ייחוד

ייחוד – מלקות והיתרי ייחוד

א. מלקין על הייחוד

 1. קידושין פא. "אמר רב מלקין על הייחוד… אל בני", וברש"י ובתד"ה מלקין.
 2. רמב"ם איסורי ביאה פכ"ב ה"ג.
 3. מלקין על לא טובה השמועה – רש"י ד"ה על לא טובה ורמב"ם הלכות סנהדרין פכ"ד ה"ה.
 4. להרחבה – ראשונים דנו על היחס לסוגיות אחרות והעולה מכך על התנאים האוסרים אשה לבעלה בעקבות ייחוד – אני מפנה לדיון של הריטב"א בקידושין פא. ד"ה אמר רב מלקין.
 5. עמדו על הנלמד מדין זה על יסוד איסור ייחוד ועל מורכבות המצב האוסר מפאת חשד.

ב. בזמן שאשתו עמו

 1. משנה קידושין פ"ד מי"ב – כבר עסקנו בשאלת הפיסוק של המשנה.
 2. משנה עבודה זרה פ"ב מ"א, ובגמרא עבודה זרה כה., "במאי עסקינן… שחשודין על העריות".
 3. קידושין פ: תד"ה רבי שמעון; עבודה זרה כה: תד"ה לא צריכא באשתו עמו.
 4. רמב"ם איסורי ביאה פכ"ב ה"ד, ועקבו במהלך הפרק אחרי המקומות בהם הרמב"ם מזכיר את אשתו עמו.
 5. להרחבה – על האיכא בינייהו בגמרא בעבודה זרה:
  • רש"י שם על הסוגיה.
  • שם תד"ה איכא בינייהו, חידושי הרמב"ן ד"ה איכא דגרסי, תוספות רי"ד ד"ה פיסקא לא תתייחד.

ג. בעלה בעיר ופתח פתוח

 1. קידושין פא. "אמר רבה בעלה בעיר… ריגלא".
 2. תד"ה בעלה בעיר.
 3. רש"י ד"ה בעלה בעיר והשוו לרמב"ם איסורי ביאה פכ"ב הי"ב.
 4. תוס' רא"ש ד"ה בעלה.
 5. פתח פתוח – עיינו בפירושי הרמ"ה והר"י מלוניל.
 6. שו"ת הרשב"א ח"א סימן אלף רנ"א; שו"ת רע"א סימנים ק-קא (הקטעים המצורפים)
 7. מנחת שלמה חלק א' סימן לה.
 8. מהיכן שאב רבה את היתר בעלה בעיר? מה יסוד ההיתר?

ד. קירבה לקרובות משפחה

 1. האמור במשנה על אמו ובתו.
 2. פא: "מתייחד אדם עם אמו אמר רב יהודה… לשם שמים".
 3. ריטב"א ד"ה הכל לפי דעת שמים.
 4. פסקי הרמב"ם.

ה. כל שעסקיו עם הנשים

 1. פא. המשנה וברש"י ד"ה לא יתייחד, ובתד"ה לא יתייחד, וברא"ש סימן כז.
 2. רמב"ם בפירוש המשנה פ"ד מי"ג.
 3. חידושי הרמב"ן ד"ה כל שעסקו.

בהמשך נעסוק בלי נדר בפסיקת הלכה ובעיון במצבים עכשוויים של ייחוד, ונעיין בסיפורים בסוגיה פא.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 5 – ייחוד – פסיקה; עיון בסיפורים על היצר

פרק ד' | פא, א-ב

שיעור 3 – ייחוד – מקור האיסור ויסוד הדין

פרק ד' | פ, ב

שיעור 2 – ייחוד בספרות התנאים

פרק ד' | פ, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *