פרק א' | ח, ב

שיעור 40 – כפייה על צדקה: צדקה כמצווה וכמס עירוני; שעבוד נכסים בצדקה

מראי מקומות

א. מקורות יסוד

 1. בבא בתרא ח:, "תנו רבנן קופה של צדקה… ויצורו וימנו" (ט.).
 2. ירושלמי פאה פ"ח ה"ז, "תמחוי בכל יום… על מנת מבזייה".

ב. כפיה על צדקה

 1. האמור בסוגיה ח:.
 2. ירושלמי בבא בתרא פ"ה ה"ה, "כתיב… עליה".
 3. תד"ה אכפיה לרב נתן, ובמקבילה כתובות מט: תד"ה אכפיה רבא
 4. תשובת ר' יוסף טוב עלם המובאת בתשובות בעלי התוספות, תשובה א'.
 5. ריטב"א כתובות מט: ד"ה אבח היכא דאמיד.
 6. רמב"ם הלכות מתנות עניים פ"ז ה"י.
 7. רמב"ם הלכות נחלות פי"א הי"א ובכסף משנה ד"ה ומי שנשתטה.
 8. להרחבה:
  • בעל המאור ב"ק, יז: ברב אלפס, ד"ה שמעינן מדברי רבינו האי.
  • תשובת הריצב"א מובאת בתשובות מיימוניות לספר קנין סימן כז.
  • קצות החושן סימן רצ ס"ק ג.
  • רשימות שיעור הגרי"ד על מסכת נדרים, ח"א, עמ' קעג אות ח'.
  • ניתוח תשובת ר' יוסף טוב עלם – חיים סולובייצ'יק, שו"ת כמקור היסטורי, עמ' 86-85.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 46 – המצע המקראי והרעיוני של פרק ראשון בבא בתרא: יצירת שכונה הדומה למחנה ישראל ששורה בו שכינה

פרק א' בבא בתרא

שיעור 45 – המשך הגות הצדקה – במה תרום קרן ישראל? צדקה ממלכתית

פרק א' | ט-י

שיעור 44 – הגות הצדקה: מדוע יש עוני? נתינת צדקה כהידמות למידת החסד של הבורא

פרק א' | ט-י

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *