פרק ה' | נא, ב

שיעור 42 – בור של שני שותפין # 2

להקלטה של השיעור – לחץ כאן

מראי מקומות

א. המשך הסוגיה נא:

בעקבות לימוד מחלוקת רבי וחכמים על חלוקת אחריות בין שני חופרי בור, נשלים את העיון במחלוקתם בלימוד סוגיית הגמרא נא:, "אמר רבא (או רבה) הניח את האבן… יתר על רחבה".

 1. שימו לב לסדר הדורות של הדוברים, ולאור זאת, עמדו על השתלשלות הדיון והזיקה בין החלקים השונים של הסוגיה. ביחס למימרה הראשונה על הניח אבן יש חילופי נוסח משמעותיים בין עדי הנוסח באשר לזהות בעל המימרה (החומר מצורף).
 2. רשב"א ד"ה להאי לישנא וד"ה הא פלוגתא.
 3. עמדו על משמעות העמדות הננקטות בסוגיה באשר להסבר עמדות רבי וחכמים, ולמשמעות הבל של בור.

ב. בור של שנים – חלוקת האחריות בין השותפים

 1. עיינו במקורות התנאים. בלימוד המשנה שימו לב לנוסח הרי"ף והרמב"ם.
 2. נא: "וראשון מאימת מיפטר… אין ברירה"; נב. "וראשון עד אימת מיפטר… ארזים ויכסנו".
 3. רא"ש סימן ח', "בור של שני שותפין… הלכה כראב"י".
 4. רמב"ם נזקי ממון פי"ב ה"ז
 5. מחלוקת ראב"י והקישור לברירה:
  • נדרים מה: תחילת המשנה, ובגמרא מו. (בסוך העמוד) "אמר רבה אמר זעירי… הלכה כר' אליעזר בן יעקב".
  • הלכות נדרים לרמב"ן, טו. ברב אלפס לנדרים, "אמר רב הונא הלכה כראב"י… והכי פסקי בתראי" [להרחבה – רשב"א לנדרים מו: ד"ה ואמר רב הונא (מצורף)].
  • להרחבה – חידושי הראבד ב"ק נא: ד"ה וראשון מאימת מיפטר; שטמ"ק נא: ד"ה ורבנן סברי, בשם הרא"ה.
 6. שטמ"ק נב. ד"ה וה"ר יהוסף הלוי.
 7. שאלות לעיון:
  • חלוקת האחריות בין בעלי הבור – האם האחריות נופלת על שניהם או על אחד מהם? על מי מהם?
  • מה פשר הסבר הגמרא למחלוקת ראב"י וחכמים והקישור לברירה?

 

ג. עוד על כיסוי

 1. כט: "איתמר מפקיר נזקיו… וקיימא לה ברשותו", (להתמקד בעיקר בדברי רבינא – משל דרב אדא בר אהבה).
 2. ל., "ת"ר המצניע קוצותיו… לאודועיה".
 3. רמב"ם נזקי ממון פי"ב הלכות ו-ט.

 

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 58 – אשו משום חציו או משום ממונו [חלקי]

פרק ב' | כב-כג

שיעור 57 – טמון באש

פרק ו' | ס-סא

שיעור 56 – מה אש אוכלת?

פרק ו' | ס-סא

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *