פרק ה' | נב, א

שיעור 44 – המשך כיסוי בור

מראי מקומות

 1. השלימו את לימוד נושא בור של שנים, בלימוד הגמרא נב. "וראשון עד אימת מיפטר", מקורות ניתנו בדף מספר 26.
 2. עיינו במקורות התנאים השונים (צורפו לדף מספר 25) על כיסהו ונתגלה, כיסהו כראוי.
 3. נה: "דאמר רבי אלעזר ואמרי לה במתניתא… הא כסהו פטור", וברש"י ד"ה הא כסהו, ובתד"ה הא כסהו. מה משמעות הקביעה של הברייתא כי התורה מיעטה בשמירת בור?
 4. נב. "כיון דכסהו כראוי היכי נפל" יד סוף הסוגיה נב: למטה, "שמע מינה", גמרא עם רש"י.
 5. ראשונים הוטרדו מפרשנות המיגו ויחסו לתחילתו בפשיעה וסופו באונס:
  • נב: תד"ה ושכיחי גמלים.
  • יש דיון ענף ברז"ה, ברמב"ן במלחמת השם (כב: ברב אלפס) ובחידושי הראב"ד נב: (מהדורת אטלס, עמודים קמא-קמב). אני מציע לראות סיכום של הדיון בחידושי הרשב"א ד"ה אלא. (למטיבי לכת ולמי שיש זמן – מומלץ לעיין בראשונים במקור).
  • למי שלא ילמד את כל דברי הרמב"ן – למדו את דבריו, כב: ברב אלפס, 3 שורות מסוף העמוד, "ולפיכך אנו צריכין… והוא פי' נכון" (כג. ברב אלפס, שו' 8).
 6. ירושלמי בבא קמא פ"ה ה"ו (מצורף); חידושי הרשב"א נב: ד"ה הא דאמרינן בכולה שמעתא.
 7. רמב"ם הלכות נזקי ממון פי"ב הלכות ד-ה ובהשגת הראב"ד.
 8. שאלות למחשבה על כיסוי בור:
  • מהי הגדרת כיסוי?
  • מה עושה הכיסוי לבור? מבטל אותו או משחרר את את האדם מאחריות?
  • מדוע הסתפקה התורה בכיסוי ולא דרשה איטום או אחריות מוחלטת?
  • האם כיסוי הוא חד פעמי (כסה ושכח) או האם דורש מעקב של בעל הבור? קחו בחשבון את פרשנות הראשונים לידע ויודיעוהו ולמחלוקת הרמב"ם והראב"ד על מסר בורו לחש"ו (דף מקורות 26).

 

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 58 – אשו משום חציו או משום ממונו [חלקי]

פרק ב' | כב-כג

שיעור 57 – טמון באש

פרק ו' | ס-סא

שיעור 56 – מה אש אוכלת?

פרק ו' | ס-סא

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *