פרק ח' | עז, ב – עח, ב

שיעור 5 – איסור רחיצה ביום כיפור

איסור רחיצה

מקורות תנאיים 

 • יומא פ"ח מ"א;
 • תוספתא יומא פ"ד הל' ה.

תלמודים

 • ביצה יח. 'דכולי עלמא.. שרי' (להרחבה – שבת נג: 'אמר מר… לבהמה')
 • כבר נלמד – עו: "אשכחן סיכה רחיצה… וסוך לא סכתי"; עז. "ואי בעית אימא רחיצה… על נפש עיפה כתיב".
 • עז: "ת"ר אסור לרחוץ" עד עח. "ואותיבנך סחיטה".
 • עח:, "המלך והכלה… כל שלושים יום".
 • פח. "תנאי היא… מבערב ישפשף".
 • פסחים נד: "הא לכל דברים שוים… תנא קולי קולי קתני" (נה. ראש העמוד).
 • ירושלמי יומא פ"ח ה"א, "ברחיצה… וכן בתענית ציבור" (מה' אקדמיה עמ' 596 שו' 11-1). [מקבילה לסוגיה בירושלמי תענית פ"א ה"ו (עמ' 709)].
 • ברכות נז: 'שלשה נכנסין לגוף… ותשמיש'; שבת מא. 'רחץ בחמין… על גבי חבית'
 • רמב"ן ברכות נא: ד"ה נ"ל דברכת האור
 • תענית יג. "אמר רפרם בר פפא… בצונן מותר" (למטיבי לכבת המשך הסוגיה עד סוף הסוגיה יג:)

ראשונים

 • רמב"ם הלכות שביתת עשור פ"ג הל' א-ו; הלכות תפילה פ"ז ה"ח ובהשגת הראב"ד.
 • יראים תכ
 • רא"ש יומא פרק שמיני סימנים ג, ז.
 • שו"ע או"ח תריג: א-ב, ומ"ב ס"ק ב ובשער הציון ס"ק ד

להרחבה – מקומות נוספים בהם מדובר על רחיצה באופנים שונים, האם זה מעמיק את הבנתנו את רחיצה ביום כיפור?

 • תוספתא ביצה פ"ב ה"י
 • תוספתא קידושין פ"א הי"א
 • בבלי שבת כה: על רחיצה לכבוד שבת
 • כתובות סא. על מלאכות שאשה עושה לבעלה

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 10 – וידוי

פרק ח' | פז, ב

שיעור 9 – אכילת חולה ביום הכיפורים

פרק ח' | פג, א

שיעור 8 – חילוקי כפרה בהלכות תשובה לרמב"ם

פרק ח' | פה, ב – פו, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *