פרק ג' | כד, ב

שיעור 5 – ואלו הן הפסולין # 1

מראי מקומות

א. האיסור והפסול

 1. שמות כ"ג, א-ד (ראה את הקשר הפסוקים).
 2. מכילתא דר"י, מה' הורוביץ רבין עמ' 322 שו' 13, "רבי נתן אומר… זמם".
 3. סנהדרין כז. "מיתיבי אל תשת רשע… רביות".
 4. רמב"ם בספר המצוות ל"ת רפ"ו; מניין המצוות ל"ת רפ"ו; הכותרת להלכות עדות מצווה ה'; רמב"ם הלכות עדות פ"י ה"א.

ב. המשנה

 1. כד: המשנה וברש"י.
 2. תוספתא פ"ה הל' ד'-ה'.
 3. רמב"ם:
 • פירוש המשנה לסנהדרין פ"ג מ"ג, מה' הרב קאפח עמ' קט, מ"ושמא תחשוב".
 • הלכות עדות פ"ט ה"א;
 1. תד"ה ואלו הן הפסולין (עיין בנוסח המשנה בכ"י פרמה א').
 2. להרחבה – אשר גולאק, יסודי המשפט העברי, פרק י"ב, עמ' 155-150 (חולק ע"י מנחם כ"ץ).
 3. סכם – האם רשימת הפסולים במשנה מליאה? מהו הקריטריון המנחה את גיבושה?

ג. הפסולים בגמ'

 1. כו: "אמר רב נחמן אוכלי דבר אחר… וכשר".
 2. כו: (למטה) "איתמר עד זומם… הוא נפסל".
 3. כז. "מומר אוכל נבילות לתיאבון… תיובתא" (וראה את גירסת הראב"ן בסימן ח', "ומומר לאכול נבילה… ופסול לעדות".
 4. עמוד על טיב הדיון האמוראי – האם יש בו הגדרה מדויקת של העבירה הפוסלת לעדות?
 5. דיוני גאונים וראשונים:
 • אוצר הגאונים לסנהדרין סימנים תב-תו (עמ' קצב-קצז).
 • שו"ת הרי"ף, מה' בילגוריי סימן י'.
 • רמב"ם הלכות עדות פ"י הל' ב-ד.
 • סכם את עיצוב וגיבוש הגדרת פסול עדות.
 1. הגדרת רשע דחמס – השווה את הגדרת הרמב"ם שם בהלכות עדות פ"י ה"ד להסבר רש"י למשנה.

ד. משחק בקוביא

 1. כד: "משחק בקוביא… להפלאה".
 2. מהו פשר הפסול – "אינו עוסק ביישובו של עולם"?
 • רש"י על המשנה ד"ה שאין לו
 • רמב"ם בפירוש המשנה ובעדות פ"י ה"ד.
 1. עניין אסמכתא יידון בלי נדר בשיעור הכללי.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 20 – ראיה אחרונה

פרק ג' | ל, ב

שיעור 19 – הכחשה בבדיקות

פרק ג' | ל, ב

שיעור 18 – עדות מיוחדת

פרק ג' | ל, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *