שיעור 5 – חילוק מלאכות

מראי מקומות

  • שבת ע. "חילוק מלאכות מנלן… לא משמע ליה".
  • [להרחבה – מקבילות של הברייתות המובאות בסוגיה במדרשי ההלכה – מומלץ להשוות את דרשת רבי נתן בבבלי לדרשת רבי יונתן במכילתא, ואת דרשת רבי יוסי בבבלי לדרשתו בספרא; האם יש מקבילה בספרות התנאים לברייתא של הבערה ללאו יצאת?]
  • שבת עב: "דתניא חומר שבת… אינו חייב אלא אחת".
  • איזה מודל מהמודלים השונים של חילוק חטאות משמש לחילוק מלאכות? רש"י שבת עב: ד"ה חלב ודם; רש"י סנהדרין סב: ד"ה קצירה וטחינה
  • שבת קלח. "משום מאי מתרינן… ואוכל מלמטה", ובתוס' רי"ד שם ד"ה משום.
  • עוד בעניין התראה – שבת עג: תד"ה משום זורע (מקבילה בב"ק ב.); ירושלמי סנהדרין פ"ה ה"א, כ"ב ע"ד, "היו מתרים… אני עושה"; רמב"ם שבת פ"א ה"א. איזו התראה יש להתרות לדעתו?
  • האם ל"ט מלאכות הם לאו שבכללות? סנהדרין סג. תד"ה על כולם; רמב"ן בהשגות לספר המצוות של הרמב"ם, שורש תשיעי ד"ה המין הראשון (מה' הרב שעוועל עמ' קטז).
  • מכות כא: "אמר רבא יש חילוק… ולא ידבק וגו'". מה הסברה לחלק בין שבת ויו"ט?
  • דיון יסודי על חילוק מלאכות אצל הגר"מ זמבה הי"ד ב"תוצאות חיים" סימן ה' אות ב'; מתורת ושל הגרי"ד מועתק מכתי"ק