פרק א' | נושאים שונים

שיעור 52 – עדות לקיום הדבר בקידושין – מקור הדין ויסודו

עדות לקיום הדבר בקידושין

א. הסוגיה

 1. עיינו בבקיאות במשנה קידושין פ"ג משניות ז-יא. מהי המציאות ההלכתית העולה מתוך פשט דברי המשניות בפרקנו העוסקות בנאמנות? האם היו עדי קידושין?
 2. קידושין סה. "אמר רב יהודה המקדש בעד אחד… לא איברו סהדי אלא לשקרי" (סה:).
 3. ירושלמי קידושין פ"ג ה"ח, ס"ד ע"ב (מה' אקדמיה עמ' 1174), "שמעון בר בא… לוקה".
 4. ראשונים:
  • חידושי הרמב"ן ד"ה הא דאמרינן התם לא חייבה. כיצד מבין הרמב"ן את הדרישה לעדות לקיום הדבר?
  • חידושי הרשב"א ד"ה א"ל רב אשי לרב כהנא.
 5. פסק הלכה:
  • רמב"ם הלכות אישות פ"ד ה"ו ובהגהות מיימוניות ס"ק ד.
  • יראים סימן ז', "שלישית המקדש… רב פפא".
  • להרחבה – תשובות הרי"ד סימן מ'.

ב. נקודות לעיון

 1. סוגיית הבבלי:
  • עמדו על זמנם של האמוראים בסוגיה, על היחידות השונות בסוגיה ועל המבנה שלה.
  • לאור הנ"ל שרטטו את התפתחות הדיון האמוראי בעניין זה.
  • המקור לדרישה לעדים נדון רק בשלהי תקופת האמוראים. האם מקור זה עמד אף לנגד עיני האמוראים הקדומים בסוגיה?
 2. שלושת הראיות המובאות בסוגיה סותרות את הדעה שאין חוששין לקידושין.
  • מה משמעות הדבר לגבי זמן גיבושה של הלכה זו? מהו הרקע האפשרי לגיבושה של הלכה זו?
  • לאור הנ"ל – מה טיב הדרישה לקדש רק בפני עדים?

ג. טיב ויסוד ההלכה

 1. מקדש בפסולי עדות דרבנן:
  • הרמב"ם הנ"ל.
  • ראו את מראי המקום ברמב"ם פרנקל.
  • מאירי לקידושין כד:, עמ' 143-144.
  • להרחבה – שו"ת הרשב"א ח"א סימן אלף קפ"ה.
  • מהו יסוד המחלוקת – האם ביסוד הצורך בעדות לקיום הדבר?
 2. מה דורש עדות לקיום הדבר ומה טיב הדרישה:
  • חידושי רבנו חיים הלוי על הרמב"ם הלכות ייבום וחליצה פ"ד הט"ז, עד סוף ד"ה ואשר יראה.
  • דברי סבי מו"ר הגרי"ד זצ"ל ב"מה דודך מדוד", דברי הגות והערכה, עמ' 72 הערה 5.
 3. להרחבה – הרב צבי שכטר (מתלמידי הגרי"ד), ארץ הצבי:
  • סימן כ"ג, עמ' קנח-קנט.
  • סימן כ"ה, (עמ' קפג-קפז).
  • עמ' קח, המובא בשם הגר"ח מבריסק.
 4. להרחבה – קצות החושן סימן רמא ס"ק א'.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 55 – נישואין אזרחיים # 2

פרק א' | נושאים שונים

שיעור 54 – נישואין אזרחיים # 1

פרק א' | נושאים שונים

שיעור 53 – היכן צריך עדות לקיום הדבר?

פרק א' | נושאים שונים

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *