שיעור 53 – היכן צריך עדות לקיום הדבר?

עדות לקיום הדבר

א. בעולם הקניינים

 1. בבא בתרא לט: "אמר רבא אמר רב נחמן מחאה… וקיום שטרות בשלשה".
 2. קידושין סה: תד"ה לא איברו סהדי אלא לשקרי.
 3. שיטה מקובצת לב"ב מ. ד"ה וז"ל הראב"ד.
 4. להרחבה – בדף 35 יש הפניה לקצות רמא: א הדן בצורך בעדות לקיום הדבר בממון.

ב. בעולם האישות

 1. גירושין – גיטין ד., בתוך תד"ה דקיימא לן, "ועוד דרגיל ר"ת… "
 2. שליחות:
  • רמב"ם הלכות אישות פ"ג הט"ו ובהשגת הראב"ד.
  • רמב"ם הלכות גירושין פ"ו ה"א, ה"ט ובהשגת הראב"ד.
 3. על אפשרות לדרוש בית דין בקידושין – אור זרוע סימן תשמה – הקטע המצוטט