פרק ב' | כב-כג

שיעור 58 – אשו משום חציו או משום ממונו [חלקי]

מראי מקומות

א. הסוגיה

 1. ב"ק כב. "אתמר ר' יוחנן… לחייבו בארבעה דברים" (כג.).
 2. נקודות לעיון תוך לימוד הסוגיה:
  • מבנה הסוגיה
  • סדר הראיות ומהיכן הן מובאות
  • לטובת מי הראיות – מה פשטות מקורות התנאים לפי מהלך הסוגיה?
  • הסבר המחלוקת כפי שהוא מוסבר בגמרא.
  • מהן הנפקא מינות בין ר"י ור"ל? לאור זאת, כיצד יש לבאר את שיטות האמוראים?
 3. ירושלמי ב"ק פ"ב ה"ה עמ' 1191 שו' 45-36 (אני מציע לעיין קודם בראשונים, היות ודבריהם פתוכים בסוגית הבבלי).

ב. ראשונים

 1. עיינו בפירוש רש"י לאורך הסוגיה וראו את שיטתו בביאור שיטת ר"ל שאשו משום ממונו.
 2. תוספות על הסוגיה (למעט בכב: ד"ה והיה, קטל, בגדי). ג: תד"ה וממונך.
 3. תוספות רבנו פרץ ד"ה אשו, ורשב"ל, ממונו, הא לאו ממונו.
 4. תלמיד ר"ת כב. ד"ה אשו משום חיציו.
 5. רשב"א ד"ה אשו לית בה ממשא וד"ה הא דאקשינן (בסוף ד"ה בשלמא).
 6. רמב"ם הלכות נזקי ממון פי"ד הל' א, יג-טז; הגהת הגר"א כג. ובביאור הגר"א לחו"מ תי"ח ס"ק לג.
 7. נימוקי יוסף על הסוגיה ד"ה אשו.
 8. סנהדרין עז. תד"ה סוף; חידושי רבנו חיים הלוי הלכות שכנים פי"א ה"א.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 57 – טמון באש

פרק ו' | ס-סא

שיעור 56 – מה אש אוכלת?

פרק ו' | ס-סא

שיעור 55 – זורה ורוח מסייעתו

פרק ו' | ס, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *