פרק ח' | עח, ב

שיעור 6 – איסור נעילת הסנדל ביום כיפור

נעילת הסנדל

א. הרהורי פתיחה

לקראת לימוד הסוגיה אני ממליץ לתת את הדעת על ההיבטים האנתרופולוגיים של נעילת נעליים:

 • תפקודי הנעליים – לשם מה נועלים נעליים, סוגי מנעלים, מקומות שונים בהם נועלים מנעלים.
 • תעשיית הנעליים – מה תכונות נעל ומאילו חומרי גלם מייצרים אותם
 • משמעות "תליית הנעליים" – משמעות חוויית אדם יחף לעומת אדם הנועל מנעלים.

במהלך לימוד הסוגיות שימו לב האם ההיבטים הנ"ל משתקפים בסוגיות ומה השקפת ההלכה בתחומים אלו, נסו לעמוד על משמעות חליצת נעליים ביום הכיפורים.

ב. היתרי נעילת הסנדל

 • משנה יומא פ"ח מ"א – "החיה… אוסרין".
 • תוספתא יומא פ"ד הל' א, ה; רשב"א יבמות קב:, 'וכענין זה… בסופו' [תוספתא כפשוטה כיפורים ד:ה]
 • תוספתא תענית פ"א ה"ו.
 • בבלי יומא עח: "החיה לא תנעול את הסנדל… סכנת עקרב מותר" – רש"י יומא עח" ד"ה אם מחמת עקרב; רמב"ם שביתת עשור ג:ח; שאילתא קסח 'ברם צריך… מותר'; [העמק שאלה קסז 'אבל למדנו… הצורך' (כבר נלמד)]; טור או"ח תריד 'כתב בה"ג… ממש', ובב"י ד"ה בעל הלכות גדולות.
 • עמדו על יסוד ההיתרים השונים של נעילת הסנדל. בדקו את היחס בין היתרי נעילת הסנדל ובין היתרי רחיצה.

ג. איזו נעל נאסרה?

 • יומא עח. (שורה אחרונה), "ותו קא מיבעיא ליה… ומר סבר לא גזרינן"
 • הסוגיה ביבמות – יבמות קא., המשנה "חלצה במנעל… פסולה"; שם קב:, "אמר רב יהודה אמר רב סנדל התפור… ההוא קרקא מיקרי"; שם קב:, "למימרא דאנפיליא… ש"מ" (עדיף להמשיך עד "והאי לא מגין").
 • ירושלמי יומא פ"ח ה"א, "ובנעילת הסנדל… איסתניס הוה" (עמ' 596 שו' 33-23)
 • יש בראשונים דיונים ענפים בפרשנות מסקנת הסוגיה ביומא, על יחסה לסוגיה ביבמות הדורשת עור כהגדרת מנעל, ודיון רחב על אנפיליא מחוץ לבית. אני מפנה לסיכומים עיקריים – ר"ן, ב. ברב אלפס ליומא, ד"ה הלכך, וב: ד"ה ומיהו, ואיכא. (להרחבה – רז"ה ורמב"ן על אתר); מאירי ליבמות קב: ד"ה יש דברים;  רמב"ם שביתת עשור פ"ג הל' ז-ח.
 • סיכום להלכה בשו"ע או"ח סימן תריד ס"ב ובמ"ב ס"ק ה'.
 • סיכום רחב בתוספתא כפשוטה ליומא עמ' 808-807.

ד. התינוקות

 • תוספתא יומא פ"ד ה"א.
 • יומא עח:, "תנו רבנן תינוקות… ומתברי להו".
 • תוספתא כפשוטה ליומא מעמ' 808 ואילך.

ה. מסע בשביל אל הלב

תיאור מרגש של חוויית יחפות בספרו של ר' דוד זלר ז"ל, מסע בשביל הלב, עמ' 108-107.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 10 – וידוי

פרק ח' | פז, ב

שיעור 9 – אכילת חולה ביום הכיפורים

פרק ח' | פג, א

שיעור 8 – חילוקי כפרה בהלכות תשובה לרמב"ם

פרק ח' | פה, ב – פו, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *