פרק ח' | עד, ב – עז, א

שיעור 6 – עינוי בסוגיות הבבלי – חוויה מדברית בחודש השביעי

מקור לחובת עינוי בבלי וראשונים

א. עינוי בסוגיות הבבלי

 1. יומא עד. "וכל היכא דתני ענוש כרת… שבתון שבות".
 2. יומא עד: "ת"ר תענו… מענוי בידי אדם" (כבר נלמד).
 3. יומא עו. "הני חמשה ענויין כנגד מי… אכילה בכלל שתיה" (תד"ה ובעשור).
 4. יומא עו: "וסיכה מנא לן… דאיקרי עינוי… וסוך לא סכתי".
 5. יומא עז. "ואי בעית אימא רחיצה… מביאות אחרות (עז(.
 6. ירושלמי יומא פ"ח ה"א, "ולמה ששה דברים… ואחד מוסף".

ב. ראשונים

  1. שאילתות דרב אחאי תחילת שאילתא קסז .
  2. רש"י:
   • יומא עג: ד"ה יום הכיפורים
   • יומא עד. ד"ה שבתון
   • יומא עד: ד"ה מה
   • יומא פא: ד"ה תשבתו שבתכם
   • שבת קיד: ד"ה אלא לאו לקניבת ירק
  3. בעלי התוספות:
   • יומא עז. תד"ה דתנן , "ופר"ת דכל עינויים…אלא מדרבנן".
   • להרחבה – תוספות ישנים יומא עג: ד"ה יום הכיפורים
   • רא"ש יומא פרק שמיני, בתוך סימן א', "ופר"י דהני דרשות… ולא לענוש" (צ. ראש עמודה ימנית).
  4. רמב"ם:
   • ספר המצוות ומנין המצוות (בתחילת משנה תורה) מ"ע קסד-קסה; ל"ת קצ"ו, שכ"ז. שימו לב למיקום של מצוות יוה"כ (מי השכנים?) בתוך ספר המצוות.
   • הלכות שביתת עשור פ"א הלכות ד-ו.
   • פירוש המשנה יומא פ"ח מ"א.
  5. ראשוני קטלוניה:
   • ר"ן על הרי"ף, א. ברב אלפס, ד"ה יום הכיפורים
   • ריטב"א יומא עג: ד"ה יום הכיפורים
  6. להרחבה – יראים סימן תכ, מומלץ לעיין גם ביראים סימן שד.
  7. תנו את הדעת לסיכום השיטות השונות, לראיות של כל בעלי שיטה (כיצד כל צד יסביר את הראיה של הצד השני), ומה משמעות המחלוקת.
  8. דיון רחב בהעמק שאלה (ביאור הגאון ר' נצי"ב לשאילתות), שאילתא קסז ס"ק א'.
  9. להרחבה – מאמרים:
   • מאמר של אבי מו"ר, "בעניין קיום שבתון ביום הכיפורים", עלון שבות שנה ה'
   • הרב מיכאל רוזנצוייג, "בענין ועניתם את נפשתיכם וקדושת היום של יה"כ", בתוך: זכרון הרב, עמ' 304-282.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 13 – וידוי על קרבן ווידוי של תשובה

פרק ח' | פז, ב

שיעור 12 – האם יום כיפור מכפר ללא תשובה?

פרק ח' | פה, ב

שיעור 11 – גישות שונות בספרות התנאים על כפרת יום כיפור לאחר החורבן

פרק ח' | פה, ב – פו, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *