פרק ב' | מג, א

שיעור 7 – אין שליח לדבר עבירה # 2

שליחות לדבר עבירה

 1. קידושין מב: "והא דתנן השולח את הבעירה… זה נהנה וזה מתחייב".
 2. מי היה מתחייב לו היה שליח לדבר עבירה?
  • רש"י ד"ה נימא שלוחו
  • תוס' רי"ד ד"ה ששילח ביד פיקח
 3. הנימוקים לדין אין שליח לדבר עבירה:
  • עמוד על הנימוקים השונים בסוגייה – 'דברי הרב ודברי התלמיד' לעומת הלימודים השונים בסוגייה.
  • מה היחס בין הנימוקים? משלימים אחד את השני או עומדים בפני עצמם? (מג. ברש"י ד"ה ולמ"ד אין מלמדין).
  • מה הדין במקום בו לא ניתן לומר 'דברי הרב'? עיין בתד"ה אמאי מעל ובתוס' רי"ד ד"ה נימא אין שליח.
 4. להרחבה (כבר נדון בשיעור כללי של הרב תמיר) – תוס' רי"ד ד"ה שאני התם בדיונו על שליחות במצוות. לאיזה נימוק שייך הדיון? סכם לעצמך – איזה נימוק בסוגייה מודגש ע"י הרי"ד ואיזה ע"י התוס'?
 5. ב"מ י: "ואמר ריש לקיש משום אבא… מיחייב שולחן", וברש"י ובתד"ה אין שליח.
  • כיצד מנמקת סוגייה זו את דין אין שליח לדבר עבירה?
  • מה היחס בינה ובין הסוגייה בקידושין?
  • להרחבה – חידושי הריטב"א לקידושין ד"ה שאני התם.
 6. 'טוב אחרית דבר מראשיותו' – השתלשלות המונח והנימוקים:
  • מהי צורת ההתבטאות של התנאים בעניין? מי ניסח לראשונה את הביטוי 'שליח לדבר עבירה'?
  • בדוק את הופעת המונח 'דברי הרב ודברי התלמיד' בש"ס (היעזר במסורת הש"ס ו/ או המחשב).
  • לאור הנ"ל ותוך לקיחה בחשבון של הסוגייה בב"מ י: שרטט את השתלשלות הדיון, ולאור כך באר את היחס בין הנימוקים.
 7. יוצאים מן הכלל – בסוגייתנו יש מספר מקרים בהם יש שליחות לדבר עבירה – מעילה, שליחות יד, טביחה ומכירה ורצח. נסה לעמוד על המיוחד במקרים אלו הגורם לשוני זה בינם ובין שחוטי חוץ ושאר דיני התורה.
 8. להרחבה:
  • שיטת שמאי הזקן דיון הגמרא בהסבר שיטתו. עמוד על ההבדל בין דינא רבא ובין דינא זוטא. עיין ברמב"ם הלכות רוצח פ"ב הל' א'-ג'.
  • דברי רבא באומר לשלוחו צא בעול את הערוה. מהו ההבדל בין רצח ובין עריות?
  • להרחבה – מקורות ומסורות לקידושין עמ' תרס"ג-תרס"ו.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 6 – אין שליח לדבר עבירה # 1

פרק ב' | מג, א

שיעור 5 – זכין לאדם שלא בפניו

פרק ב' | מב, א

שיעור 4 – שליחות מנלן? סוגיית הבבלי

פרק ב' | מא, ב – מב, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *