פרק א' | ג, ב – ד,ב

שיעור 7 – כסף מנלן? דרשות התנאים

כסף מנלן?

א. מדרשי ההלכה

 1. עיינו בדרשת התנאים מ"כי יקח". אנחנו נתמקד בלימוד של המקור לקידושי כסף, אולם אני מציע לעיין ברפרוף גם בדרשות של ביאה ושטר:
  • ספרי לדברים פיסקא רסח (במהדורת פינקלשטין עמ' 287).
  • מדרש תנאים לדברים פכ"ד פ"א.
 2. ראו את הדרשות בירושלמי קידושין פ"א ה"א (מצורף מה' מנחם כ"ץ).
 3. ראו את הברייתא בבבלי, קידושין ד: "ותנא מייתי לה מהכא… ת"ל כי יקח איש". צרפו לזה את דברי הסוגיות ב. וג. בעניין "קיחה קיחה" משדה עפרון.
 4. השוו בין לשון הדרשה במקורות השונים. עמדו על הנקודות הבאות:
  • כיצד נדרשת המילה "יקח"; באיזה מקור יש השוואה לשדה עפרון ומה טיבו; עיינו שוב בדברי הריטב"א ב. ד"ה כתיב הכא כי יקח.
  • הרקע להצעות הק"ו בברייתא – קחו בחשבון העדר פרשה מפורשת לקידושין. האם הדחיות השונות המוצעות הן בעלות אופי טכני בלבד, או האם הן מהותיות?
  • נסיון הק"ו מאמה העבריה – מה משמע מכאן בנוגע לאופי קידושי כסף? האם הבנת הלימוד כרוכה בכך שיש קידושי יעוד לאמה עבריה?
  • להרחבה – טיב הדרשה – רמב"ן ד: ד"ה ומה אמה העבריה.
 5. דרשת המכילתא – מכילתא למשפטים פרשה ג' ד"ה וכי ימכור איש (במהדורת הורוביץ-רבין עמ' 256, מצורף).
 6. להרחבה – ד: תד"ה מעיקרא דדינא פירכא (דברי ה"ר יעקב מאורליינ"ש).

ב. דרשת הבבלי

 1. ג: "בכסף מנ"ל… צריכא" (ד. אמצע העמוד. בשלב זה נתמקד בעיקר במה שנוגע למקור לקידושי כסף; נעיין בזכות האב רק במה ששזור בקידושי כסף).
 2. עיינו בסוגייה המקבילה בכתובות מו: , המשנה והגמרא שעליה, עד "איתקוש הוויות להדדי".
 3. מהו היחס בין שתי הסוגיות? האם יש להן אותו נושא או נושאים שונים? איזו סוגיה, לדעתכם, היא הסוגיה המקורית? ראו: ר"ד הלבני, מקורות ומסורות לסדר נשים, עמ' תרטו.
  • על סמך מה הוא קובע את המקור? מה המשמעות שמדובר בהעברה?
  • ראו בהערה 3 התיחסות לשאלת זמן ההעברה.
  • להרחבה – יש בידי צילום של דברי אלבק ווייס המצוטטים על ידי הלבני.
 4. שימו לב להמשך הדיון בסוגייה בקידושין שאינו מופיע בכתובות, ולהמשך הסוגייה בכתובות שאינו מופיע בקידושין. מה פשר הבדל זה להבנת מעשה ההעברה של הסוגייה? האם יש ניסיון עריכה והתאמה למקום החדש?
 5. עיינו בתד"ה וכי תימא ובחידושי הרמב"ן ד"ה וכי תימא. שימו לב שההסברים השונים נחלקים כיצד ללמוד קטע שהועבר – האם ללמדו בהקשר המקורי שלו או האם לפרשו במיקומו החדש.
 6. דרשת "אין-אן" – ראו תוס' רא"ש מה' הרב שפירא, ד. ד"ה מאן בלעם וד"ה ואע"ג דלא דמו.
 7. תנו את הדעת לסוגייה ד:, "ותנא מייתי לה מהכא… ולא כי תקח".
  • לאור התובנה שמדובר בהעברה, עמדו על הצורך בצריכותא.
  • שימו לב לצדדי הצריכותא, ולכך שלפי טענתה "ויצאה חנם" מלמד על זכיית האב, דהיינו כפי הקשרה המקורי.

ג. אופי קידושי כסף

 1. מה טיב ואופי קידושי כסף לדרשות השונות? איזה ממד מודגש יותר ממד הקניין או ממד הקידושין?
 2. שאלה מרכזית שעלינו לברר היא מדוע הבבלי לא הסתפק בדרשות התנאים שעמדו לפניו, וביצע את ההעברה. איזו עדיפות הוא ראה בדרשת "אין כסף" שגרמה לו לבצע את ההעברה?
 3. כיצד יש להבין את הזיקה לזכות האב בקידושי בתו? יש התייחסויות לנושא בספרו של נויבואר.
 4. להרחבה :
  • הרב יהודה ברנדס, "צורה ותוכן בקנייני קידושין", אקדמות ו', עמ' 45-29. קישור למאמר
  • הנ"ל, "קנין כסף בקידושין", אקדמות ז', עמ' 70-45. קישור למאמר

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 55 – נישואין אזרחיים # 2

פרק א' | נושאים שונים

שיעור 54 – נישואין אזרחיים # 1

פרק א' | נושאים שונים

שיעור 53 – היכן צריך עדות לקיום הדבר?

פרק א' | נושאים שונים

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *