פרק ח' | פה, ב

שיעור 7 – כפרת יום כיפור – גישות שונות בספרות התנאים

כפרת יום כיפור

א. כפרת היום ויחסו למערכות כפרה נוספות

 • משנה יומא פ"ח משניות ח-ט
 • משנה שבועות פ"א משנה ו'.
 • משנה כריתות פ"ו מ"ד.
 • תוספתא יומא פ"ד הלכות ה-יג.
 • מכילתא דר"י ליתרו, עמ' 227 במה' הורוביץ.
 • ספרא אחרי מות על עיצומו של יום
 • בבלי יומא פה:-פו. – למדו את פרשנות הבבלי למשנה ואת ברייתת ארבעה חילוקי כפרה.
 • ירושלמי יומא פ"ח ה"ט.

ב. ברייתת חילוקי כפרה ברמב"ם הלכות תשובה

 • הרמב"ם בהלכות תשובה פרק א' פוסק 'התשובה מכפרת על כל העבירות. אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה באחרונה, אין מזכירין לו שם רשעו' ועדיין הוא מביא את ברייתת חילוקי הכפרה. איך הדברים משתלבים?
 • מציע לעיין בקובץ 14 בו יש העתקה משווה של הברייתא – השוו את הניסוח של הרמב"ם לנוסח הברייתא בספרות חז"ל – האם בהבדלי הניסוח הדקים יש מענה לשאלה?
 • המובא בשם הרמ"ה בספר חרדים ומאירי יומא פה: ד"ה אבל על החמורות
 • בחזרה לרמב"ם הוא משתמש בשורש 'גמ"ר' – עיינו בהלכות תשובה פרק ב, שם הרמב"ם מדבר על תשובה גמורה – מבקש שתעמדו על היחס בין התשובה שמתוארת בפרק א ובין התשובה שמתוארת בפרק ב – האם חילוקי כפרה נאמרו אף ביחס לבעל תשובה גמורה?

ג. האם יום כיפור מכפר ללא תשובה?

 • ספרא אמור, "מקרא קודש… אלא על השבים"; משנה יומא פ"ח מ"ח, "מיתה ויום הכיפורים מכפרין עם התשובה"; תוספתא יומא פ"ד ה"ט.
 • יומא פה: "עם התשובה אין… לא בעיא תשובה", ובתו"י ד"ה תשובה בעיא, "ועוד יש לומר דלרבי… וכו'".
 • שבועות יב: "היינו קלות… שהות לכפורי ליה" (יג:).
 • כריתות ז. "וניתני נמי חוץ ממי שעבר עליו יום הכיפורים… שהות ביממא דלכפר ליה".
 • ירושלמי יומא פ"ח ה"ט, "ר' אומר… ויכפר מיד" (מה' אקדמיה עמ' 600 שו' 49-14. הקטעים החשובים הם שו' 22-14, 49-38).
 • רמב"ם הלכות תשובה פ"א הל' ב-ג.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 10 – וידוי

פרק ח' | פז, ב

שיעור 9 – אכילת חולה ביום הכיפורים

פרק ח' | פג, א

שיעור 8 – חילוקי כפרה בהלכות תשובה לרמב"ם

פרק ח' | פה, ב – פו, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *