פרק ז' | צד, א

שיעור 7 – מתנה על מה שכתוב בתורה בשומרים

מראי מקומות

א. מקורות יסוד

 1. משנה ב"מ פ"ז מי"א (= צד.). עמוד על הזיקה בין משנה זו ובין משנה ט' (=צג.).
 2. תוספתא ב"מ פ"ח הלכה 19.
 3. השווה בין המשנה והתוספתא: מהו החילוק היסודי בין הניסוח במקורות אלו? האם יסוד הדין בהם שווה?
 4. האם שומר חנם יכול להתנות להיפטר מתשלומי פשיעה?
 • שיטה מקובצת צד. ד"ה מתני' מתנה (מר' יהונתן).
 • אור זרוע סימן רצז.
 • שו"ת מהר"ם מרוטנברג חלק ד (דפוס פראג) סימן תשלב
 • סיכום במשנה למלך הלכות שכירות פ"ב ה"ט.

ב. סוגיית הגמרא – ר"מ או ר"י?

 1. צד. "אמרי מתנה… לא שיעבד נפשיה".
  • סכם את הבעייה הטקסטואלית בעניין היחס בין חלקי המשנה, ואת הסברי הסוגייה למשנה.
 2. "מעיקרא לא שיעבד נפשיה"
  • רש"י ד"ה אפילו תימא.
  • כתובות נו. תד"ה הרי זו מקודשת, לקראת סופו, "וא"ת והא דתנן בהשוכר את הפועלים… קודם למעשה הוא".
  • פירוש הר"ח לב"מ צד. ד"ה אלא כולה (מצוטט גם בשיטה מקובצת ובאו"ז).
  • ב"מ צד. חידושי הרמב"ן ד"ה אפילו (להרחבה – ריטב"א ד"ה אפילו).
 3. תן דעתך:
  • סכם את הפירושים השונים לדברי הגמרא.
  • האם ר"מ מאפשר להתנות על מה שכתוב בתורה ביחס לשומרים או האם אינו מוגדר כמתנה על הכתוב בתורה?
  • להבנות השונות של המחייב בדיני שומרים – האם התורה מחייבת בדינים מסוימים או האם הסכמת הצדדים היא המחייבת?
 4. תוספת חיובים:
  • צד. "תנא ומתנה… ומשעבד נפשיה". השווה לתוספתא שצוינה לעיל.
  • נח. "נושא שכר… בשקנו מידו", ובתד"ה אמר רבי יוחנן.
  • ש"ך, חו"מ סימן סו ס"ק קכט.
 5. לעיון נוסף:
  • שיעורי הרא"ל, השיעור על מתנה על מה שכתוב בתורה בשומרים, עמ' 77-94.
  • הרב שבתי רפפורט, "קבלת שמירה – הסכם או חיוב ממון", עלון שבות 95, עמ' 4-12; עלון שבות 99, עמ' 4 ואילך.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 36 – חזרה על פרק המפקיד

פרק ג' | לג-מג

שיעור 35 – שליחות יד צריכה חיסרון

פרק ג' | מא, א

שיעור 34 – משנת חבית

פרק ג' | מ, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *