פרק א' | ג, א

שיעור 7 -קידושי אשה על ידי חליפין

מראי מקומות

א. הסוגיה ג. – מקורות יסוד

 1. ג., "מניינא דרישא… דבר אחר כורתה".
 2. חלקים מקבילים בסוגיות אחרות:
  • ה:, "אמר רבא שתי תשובות… לא קתני".
  • יג. "כי נח נפשיה דרב אסי… שוה פרוטה".
 3. ראשונים על הסוגיה (הראשונים העיקריים שחשוב יותר להתמקד בהם מודגשים):
  • רש"י (רקע לדברי רש"י בסוגייה יא. בהסבר ר' זירא לשיטת ב"ש).
  • תד"ה ואשה (דברי ר"ת מופיעים בספר הישר חלק החידושים, מה' שלזינגר, סימן קמב).
  • חידושי הראב"ד (מובא בקובץ קדמונים ומצוטט גם ברשב"א – יש קובץ באתר)
  • חידושי הרמב"ן ד"ה למעוטי חליפין,
  • רשב"א ד"ה למעוטי חליפין.
  • תוס' רי"ד ד"ה למעוטי חליפין.
  • יד רמה ג. ד"ה ואימא הכי נמי (עמ' ד' במהדורת שושנה).
 4. שאלות לעיון:
  • מהו יסוד הנחת הגמרא שהמניין בא למעט?
  • פרשנות הסוגיה לפי הפירושים השונים של הראשונים – מה הנושא שלה?
  • מהי מסקנת הסוגיה באשר לזיקה בין דרכי הקנין ובין דרכי הקידושין?
  • מדוע לא ניתן לקדש אשה בקניין סודר לפי שיטות הראשונים השונות?
  • מהו היחס בין קנין סודר ובין קנין כסף?

ג. רקע – מקורות על חליפין וסודר

 1. משנה קידושין פ"א מ"ו.
 2. ב"מ מז., "במה קונין… לא איצטריך".
 3. נדרים מח:, "ההוא גברא… סודרא למריה".
 4. רמב"ם וראב"ד:
  • הלכות עבדים פ"ה ה"ג (מעשה דכומתא המובא בראב"ד הוא בגיטין לט:).
  • הלכות מכירה פכ"ט הל' ח-ט.
 5. להרחבה – ירושלמי קידושין, מה' כ"ץ, עמ' 90 שו' 1-16.

ד. אחרונים, מאמרים ומחקרים (המרכזיים מודגשים)

 1. הסברים לשיטת רש"י:
  • חידושי שרידי אש על קידושין סימן י"א. (עותק שלו באתר)
  • הרב יהודה ברנדס, קניין כסף בקידושין, "עיון בהיבטים הרעיוניים של קידושי כסף", אקדמות ז', עמ' 53-50.
 2. על קניין סודר בתורת הגר"ח מבריסק זצ"ל:
  • מסורה, ב', עמ' מג.
  • ברכת שמואל בבא מציעא, סימן י'.
  • שיעורי הגרי"ד לקידושין מפי השמועה, עמ' יא-כ.
 3. קונטרסי שיעורים לקידושין, שיעור ד'.
 4. ניתוח סוגיית הירושלמי וסקירת הגישות השונות במחקר לגיבוש קניין סודר – דיסרטציה של מ' כ"ץ, בפרק על ירושלמי זה, במיוחד עמ' 140-132

 

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 27 -ממטבע לטבעת: במה קידשו במהלך הדורות

פרק א' | ח, א

שיעור 26 -שווה כסף והמקדש בשיראי

פרק א' | ז, ב – ח, א

שיעור 25 -קידושין לחצאין: איבעיות רבא

פרק א' | ז, א-ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *