פרק ג' | כח, א

שיעור 7 – שופר של עולה ושל עבודה זרה; מצות שופר – שמיעה או תקיעה?

א. שופר של עולה ושל ע"ז

 • ר"ה כח. 'אמר רב יהודה בשופר של עולה… מיכתת שיעוריה'
 • משנה סוכה ג, א-ה – ארבעת המינים של אשרה ועיר הנידחת; סוכה לא: 'איני והאמר רבא… שמע מינה'
 • חולין פט: 'א"ר זירא… מעלי לכיסויי'
 • יבמות קג: 'אמר רבא הלכתא… פסולה'  (רש"י ד"ה של תקרובת עבודת כוכבים; רמב"ם חליצה ד: כ)
 • ירושלמי סוכה פ"ג ה"א, עמ' 644 שו' 48, "שופר שלע"ז… ויש קול אסור בהנייה", ובמקבילה בירושלמי יבמות יב ב "שופר… מכל מקום".
 • ר"ה כח. תד"ה אמר רב יהודה; סוכה לא: תד"ה באשרה דמשה
 • פסקי הרמב"ם בסוגיות השונות – שופר א: ג; לולב ח: א; ייבום וחליצה ד: כ
 • הצעה לנקודות למחשבה – הצליבו בין הסוגיות השונות, מומלץ לשים לב לסדר הדורות של האמוראים – איזה הסבר מופיע בכל רובד לשופר ולולב של ע"ז.
 • מה הבעיה באיסורי הנאה? מה עולה מהיתרו של רבא /מצוות לאו ליהנות ניתנו'? מה משמע בסוגיות הירושלמי שמקשרות לדין 'לכם'?
 • ממליץ לעיין בספרות התנאים – לבדוק היכן ובאיזה הקשר הם מדברים על אשרה ועיר הנדחת.

ב. מצוות לאו ליהנות ניתנו

מבקש שתחפשו היכן מופיע המונח בתלמוד הבבלי, בפי מי ומה פרשנות המונח.

ג. מצות שופר – שמיעה או תקיעה?

 • תשובת הרמב"ם, מה' בלאו, סימן קמב
 • רמב"ם בספר המצוות מ"ע קע, ומ"ע קע במנין המצוות
 • רמב"ם בכותרת להלכות שופר ובפ"א ה"א.
 • ראבי"ה סימן תקלד,"ומסיים… זקני"
 • רא"ש לר"ה, פרק ד' סוף סימן י, "ור"ת כתב… ותקע"
 • להרחבה – ציטוט של דברי ר"ת המקוריים מופיע במחזור ויטרי סימן שמח, עמ' 386
 • שאגת אריה סימן ו', "דע"כ תקיעת שופר… כדאמרן"
 • אבני נזר, חלק או"ח סימן מ' סעיף ו'
 • אגרות הגרי"ד הלוי עמ' לג ד"ה והנה שמעתי; עמ' צא סעיף ב'

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 9 – כוונת הלב באגדה ובהלכה

פרק ג' | כט, א

שיעור 8 – מצוות צריכות כוונה

פרק ג' | כח, א-ב

שיעור 6 – קול השופר

פרק ג' | כז, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *