פרק א' | ג, ב – ד,ב

שיעור 8 – כסף מנלן? דרשות האמוראים

בכסף מנלן דרשת האמוראים

א. כסף מנלן – הסגיה האמוראית

לימדו את הסוגיה ג: "כסף מנלן", עד ד. "צריכא". מקורות הנחייה ללימוד הסוגיה תוך השוואה למקבילה בכתובות ג: ניתנו בדף מקורות מספר 4.

ב. זכות האב בקידושי בתו

 1. טיב הזכאות:
  • רש"י ד"ה זכאי בבתו – שימו לב לפער בין זכאות האב בכסף ובשטר ובין זכאותו בביאה.
  • ירושלמי כתובות פ"ד ה"ד, עמ' 976, שו' 6-4.
 2. זכאות האב:
  • תד"ה ואימא ה"מ קטנה, "וא"ת הא לקטנה… שום זכות לאב".
  • רשב"א ג: ד"ה ותו הא דתנן.
  • ריטב"א ג: ד"ה ופרקינן השתא.
  • עמדו על הזיקה בין דיוני הראשונים אודות זכאות האב ובין הבנת טיב קידושי כסף כקניין.
  • להרחבה – נויבואר עמ' 118-114.
 3. הו"א הגמרא לחלק בין קטנה לנערה:
  • עמדו על הסברה של ההו"א .
  • האם יש שוני מהותי בין "אין כסף" ובין לימוד משבח נעורים?
  • למסקנה שהאב זכאי גם בקידושי נערה, האם זכאותו נובעת מאותו דין כזכותו בקידושי קטנה, או האם הם מהווים דינים שונים? עיינו היטב ברמב"ם אישות פ"ג הי"א.
 4. האם למסקנה יש כלל של שבח נעורים לאב?
  • בבא קמא פז., "בעא מיניה… ה"נ בשבת", וברש"י ד"ה שבח נעורים, ובתד"ה כיון דאקני.
  • נדה מז., רש"י ד"ה בזו ובזו.
  • רמב"ם הלכות נערה בתולה פ"ב הי"ד.

ג. דרשת אין-אן

 1. דרשת 'אין' – 'אן':
  • כבר הפניתי אתכם בדף מקורות קודם לתוס' רא"ש מה' הרב שפירא, שם הרמ"ה והרא"ש העירו על כך שאין 'אן' חסר במקרא.
  • השוו את הברייתא כאן למקבילתה בספרא אמור פרשה ו (מצורף).
  • שימו לב – העדר עיין לה בספרא; הדרשות כולן נדרשות מאותו לימוד – "וזרע אין לה". יש כאן דוגמא לכם שבמקורות התנאים דרשו מספר דרשות מאותו לימוד (עסקנו בזה בלמוד יומא).
  • להרחבה :
   • רי"ן אפשטיין, מבוא לנוסח המשנה עמ' 1238-1237.
   • ר"ד הלבני במקורות ומסורות עמ' תריז-תריח.
 1. בני בנים הרי הם כבנים:
  • רשב"א ד. ד"ה לזרע זרעה
  • אני מצרף סיכומים על בני בנים מאנציקלופדיה תלמודית ערך בן (כדי לראות את המקורות בהערות, יש לעיין במקור).

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 55 – נישואין אזרחיים # 2

פרק א' | נושאים שונים

שיעור 54 – נישואין אזרחיים # 1

פרק א' | נושאים שונים

שיעור 53 – היכן צריך עדות לקיום הדבר?

פרק א' | נושאים שונים

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *