שיעור 8 – מלחמת מצווה – שיטת הרמב"ם

  • הרמב"ם מרחיב את האמור בסוגייה וכולל גם את מלחמת עמלק כמלחמת מצווה – על מצווה שיש ציווי להילחם אותה היא מלחמת מצווה
  • בפירוש המשנה הרמב"ם מציין רק את מלחמת שבעה עממים ואת מלחמת עמלק
  • בהלכות מלכים ה: א הרמב"ם מוסיף 'עזרת ישראל מיד צר'
  • פרשני הרמב"ם דנו ביחס בין הלכה זו ובין הסוגייה בסוטה מד:
  • סבי הגרי"ד מביא בשם אביו שכל עם שנלחם בעם ישראל כלול בהגדרת עמלק שיש מצווה להילחם נגדם 'מלחמה לד' בעמלק מדוד דור'. הגר"מ הסביר שיש שתי פרשיות של מלחמה בעמלק – ספר דברים מכוון כנגד זרע עמלק; ספר שמות תובע מלחמה כנגד כל אויב, היא כוללת מלחמה באיום אבל לא חובת מחייה של העם. הגר"ד הציע שלשיטת הרמב"ם 'עזרת ישראל מיד צר' היא ענף של מלחמת עמלק.