פרק ד' | לב, א

שיעור 8 – מלכויות זכרונות ושופרות – המקור; מבנה תפילה עם תשע ברכות

מלכויות זכרונות ושופרות

א. מקורות יסוד בספרות התנאים והאמוראים

 1. משנה ראש השנה פ"ד מ"ה (אני מצרף גם את מ"ו, אך לימוד המבנה הפנימי והתוכן של הברכות יהיה רק בשלב שני).
  • ראו את נוסח המשנה בכ"י קויפמן. לעיון בצילום של כתב היד לחצו כאן
  • השוו את נוסח כ"י קויפמן לנוסח כ"י פרמה ולנוסח הדפוסים. לנוסח פרמה לחצו כאן
 2. משנה תענית פרק ב' משניות ב-ג.
 3. תוספתא ראש השנה:
  • פ"א הי"ב.
  • פ"ב הל' י-יא, יז.
 4. תוספתא מנחות פ"ו הי"ב.
 5. ספרא אחרי מות פרשה יא.
 6. ספרי במדבר פיסקא עז.
 7. לימדו את סוגיות התלמודים – ירושלמי הלכה ה ואת סוגיית הבבלי ר"ה לב..

ב. נקודות לעיון:

 1. מפו באופן כרונולוגי את שמות הדוברים, ועקבו אחרי מהלך הדיון במהלך דורות התנאים.
 2. עמדו על המבנה הבסיסי של תפילת עמידה בימים טובים, ועל המבנה של שלש בתפילות ראש השנה, ועל קיום המבנה של שלש גם בסדר תקיעות.
 3. הרבה ממקורות התנאים מובאים במספר מקורות. במהלך הלימוד השוו ביניהם.
 4. דרשת ר"א ור"ע בספרא:
  • עמדו על המקור ותוכן של שלש ברכות בדרשת התנאים.
  • עמדו על היחס בין זכרונות ושופרות ובין מלכויות, כפי שמשתקף בספרא. כאשר תעיינו במקורות אחרים תראו שיחס דומה משתקף מהן. האם שלשתם מהוות חטיבה אחת?
 5. מחלוקת ר"י בן נורי ור"ע:
  • ראו את הנוסחאות השונות בכתבי היד של המשנה. איזה נוסח נראה לכם מקורי?
  • עמדו על יסוד המחלוקת, על הזיקה של מלכויות לברכות קדושת השם וקדושת היום, ועל הזיקה שלתקיעת שופר לברכות. ראו גם תוספתא פ"א הי"ב. ראו את המקבילות לברייתא זו בבבלי ט"ז. ולד:.
 6. מחלוקת רשב"ג ורבי:
  • יש הרבה נוסחאות בתוספתא, צירפתי בקובץ המקורות את הנוסחאות השונות.
  • ר"ש ליברמן מתלבט בנוסח ופרשנות של רשב"ג ורבי בתוספתא כפשוטה עמ' 1053-1052.
  • שימו לב לשינוי השפה של מחלוקת זו הדנה היכן למקם את קדושת היום לעומת השפה של ר"ע וריב"נ שחלקו היכן לשבץ מלכויות.
 7. סוגיות התלמודים מביאות בעיקר את מקורות התנאים:
  • זו הזדמנות להתרשם קצת מהיחס בין העריכה בבלי ובירושלמי. האם הבאת מקורות התנאים שווה?
  • הצעת הבבלי לר"ע שלא יזכיר רק את הפסוק העשירי:
   • מה עולה מכאן על היחס בין מלכיות והתקיעות?
   • לגבי הפסוק העשירי והסבר הסוגיה, אני מקווה לדון כאשר נלמד את מבנה הברכות.

ג. ראשונים

 1. רש"י ויקרא כ"ג, כד.
 2. פירוש הרמב"ן לתורה שם, ד"ה זכרון תרועה (מקבילה בדרשת הרמב"ן לר"ה).
 3. רשב"א לר"ה לב. ד"ה הא דאקשינן.
 4. ריטב"א ד"ה מתני' סדר ברכות (יש באחרונים תירוצים נוספים לקושייתו, מופיעים בפקוייקט השו"ת במפרשים לר"ה לב).

ד. אחרונים

יש הרבה תורות מסבי מו"ר הגרי"ד זצ"ל בספר הררי קדם סימנים כה-כז.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 16 – שווה היובל לראש השנה לתקיעות ולברכות

פרק ד' | לד, א

שיעור 15 – תקיעה תרועה ותקיעה בספרא ובספרי ובסוגיות בבלי וירושלמי

פרק ד' | לד, א

שיעור 14 – תרועות החודש השביעי – תקיעות ראש השנה ושופר של יובל

פרק ד' | לד, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *