פרק ג' | סא, א

שיעור 8 – משפטי התנאים

משפטי התנאים

א. תנאי כפול

 1. קידושין סא. המשנה וסוגיית הגמרא שעליה עד המשנה סב..
 2. אופי ומשמעות הלימוד מבני גו"ר – שים לב לסגנון הפרשה, ולאור זאת עמדו על משמעות הלימוד.
 3. תוספתא קידושין פ"ג ה"ב – דברי רשב"ג.
 4. סוגיית הגמרא:
 • עמוד על מבנה הסוגייה
 • שים לב למספר הראיות, לטיבן, ובמי הן תומכות.
 • האם ניתן היה להביא ראיות אחרות? מדוע נבחרו דווקא אלו?
 1. "מכלל לאו אתה שומע הן:
 • נדרים יא. "מני מתני'… אינו תנאי".
 • שבועות לה. המשנה ובגמרא לו. "אל יכך" עד סוף הפרק. (להרחבה – סקירה של נוסחאות הסוגייה במאמרו של ד' רוזנטל, "לישנא דכלה", תרביץ נ"ב, עמ' 281-279).
 • על היחס בין סוגיית שבועות וקידושין, ראה: שבועות לו: תד"ה ה"ג; חידושי הרמב"ן לקידושין סב. ד"ה בשלמא לרבי מאיר.
 • ירושלמי שבועות פ"ד הי"ד, ל"ה ע"ד, "ר' יסא… יככה"; ירושלמי קידושין פ"ג ה"ג, ס"ד ע"א, "א"ר יוסי… בעריות".
 • להרחבה – מבוא לנוסח המשנה, עמ' 624-622.
 1. קידושין סב. תד"ה בשלמא; חידושי הרמב"ן ד"ה אמר רבי תנחום (בעיקר הסוף "ולפי דעתי אין צורך").

ב. משפטי התנאים

 1. משנה ב"מ פ"ז מי"א, וברש"י (צד.) ובפירוש המשנה של הרמב"ם.
 2. בבלי גיטין עה. "ת"ר ברי זה גיטיך והנייר שלי… בעינן הן קודם ללאו".
 3. מהו המניע לגיבוש משפטי תנאי אלו?
 4. מהי התוצאה המעשית מריבוי משפטי התנאים?
 5. קידושין סא. רש"י ד"ה ר"ח אמר ובתד"ה כל תנאי.

ג. בדיני ממונות

 1. אוצר הגאונים לגיטין אוצר התשובות, סימנים תג-תח (עמ' 173-172).
 2. מקור הדברים הוא בחיבור דיני התנאים של רשב"ח. קטע מדבריו יחולק ביום שני בבוקר.
 3. תשובות הגאונים החדשות סימן קנג – לשון השאלה עמ' 210; סוף התשובה, עמ' 215 – "כי… קיים".
 4. תשובת הרי"ף בתשובות הגאונים הרכבי סימן קנז.
 5. רמב"ם הלכות אישות פ"ו הי"ד ובהשגת הראב"ד; הלכות זכיה ומתנה פ"ב ה"ח. מהו היחס בין דבריו בשני מקומות אלו? (להרחבה – י' טברסקי, מבוא למשנה תורה לרמב"ם, עמ' 64 הערה 153).
 6. רשב"ם לב"ב קלז: ד"ה ואם לאו.
 7. חידושי הרמב"ן לב"ב קלז: ד"ה אתרוג זה.
 8. הלכות הרא"ש לב"ב פ"ח סימן מח.
 9. קידושין מט: תד"ה דברים שבלב.
 10. ראבי"ה ח"ד סימן תתקיג; סימן אלף וכ"ג.
 11. השגות הראב"ד על הרי"ף, לז: ברב אלפס לגיטין, אות א'.
 12. תשובות ופסקים לראב"ד סימן כו.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 22 – ולד שפחה ונכרית

פרק ג' סח, א

שיעור 21 – יוחסין באומות ותפיסת קידושין בעריות

פרק ג' | סז, ב

שיעור 20 – המשך נאמנות עד אחד

פרק ג' | סה, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *