פרק א' | ה, ב

שיעור 9 – יורה יורה

מראי מקומות

א. מקורות יסוד

 1. סנהדרין ה: "יורה יורה אי… עד שתבא אצלנו".
 2. ירושלמי שביעית פ"ו ה"א, ל"ו ע"ב, "עכו עצמה מה היא… וחילל את אותו האיש".

ב. יורה יורה

 1. שאלת הגמרא – "אי גמיר, רשותא למה לי למשקל"?
 • תד"ה אי גמיר (להרחבה – ספר הישר חלק החידושים סימן רנ"ט).
 • חידושי הר"ן ד"ה יורה יורה (להרחבה – יד רמה בתוך ד"ה ואיבעית אימא)
 1. מעשה שהיה:
 • תיאור הטעות בבבלי:
 • * בפשטות, מה היתה הטעות בבבלי? מה משמע מפירוש רש"י?
 • * תד"ה ואינהו
 • מהו תיאור הטעות בירושלמי?
 • עמוד על הפרשנות לנטילת הרשות להסברים השונים.
 1. רמב"ם הל' סנהדרין פ"ד ה"ח. שים לב לכך שהרמב"ם כולל את היתר הוראה תחת הסמיכה. (להרחבה – הרב צבי שכטר, "קונטרס הסמיכה", בתוך: ארץ הצבי, ירושלים, תשנ"ג, סימן ל"ב, עמ' רכה-רל (הקונטרס מסכם מתורת סבי מו"ר הגרי"ד סולוביציק זצ"ל).

ג. תלמיד אל יורה הלכה במקום רבו

 1. מדוע מתייחסים בחומרה כה רבה לתלמיד המורה הלכה במקום רבו?
 2. עירובין סב: "מהו לאורויי… חבר דמר אנא".
 3. גדרי הדין:
 • סנהדרין ה: תד"ה אלא
 • התוספותים בעירובין
 • חידושי הר"ן לסנהדרין ה: ד"ה באותה שעה
 1. האיסור בזמן הזה שמורים מספרים:
 • סמ"ק מצוריך, ח"א עמ' רעה, "אר"י הא… ממש".
 • ארחות חיים הלכות ת"ת ס"ק כא
 • המקורות מובאים במאמרו של יוסקה אחיטוב, "מפי ספרים ולא מפי סופרים", על גבול התמורה, עמ' 103-100.

ד. רבי חייא חזייה

 1. רש"י ד"ה רבי חייא
 2. תד"ה רבי חזייה
 3. סבתו עמ' 124
 4. דוד רוזנטל, "לא איתפרש לן מאי בעי הכא", בר אילן י"ח – י"ט (תשמ"א), עמ' 160-158.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 21 – הרכב הדיינים המעבר את השנה

פרק א' | י, ב

שיעור 20 – קידוש החודש על פי הראיה ועל פי החשבון

פרק א' | י, ב

שיעור 19 – עיבור החודש בשלושה

פרק א' | י, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *